Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Święto Wojskowej Służby Zdrowia

Święto Wojskowej Służby Zdrowia
niedziela 4 kwietnia, 2021

Historia


Wojskowa Służba Zdrowia należy do najstarszych rodzajów służby w wojsku polskim. Udzielanie pomocy medycznej rannym i chorym sięga wczesnego średniowiecza. Wraz z rozwojem sztuki wojennej współtowarzyszył postęp medycyny. Władcy oraz wodzowie armii dbali o odpowiednie wyposażenie pomocy medycznej w sprawne, właściwe, ruchome i stałe zaopatrzenie medyczne. Postęp wojskowego systemu opieki medycznej trwa do dziś.


Aktualnie Wojskowa Służba Zdrowia (WSZ) zajmuje się całokształtem spraw medyczno-sanitarnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a do jej zadań w szczególności należy:

  • utrzymanie i wzmacnianie stanu zdrowotnego składu osobowego Sił Zbrojnych przez dobór do wojska zdolnych do służby wojskowej obywateli, stałą kontrolę ich stanu zdrowia, wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań, nadzór nad wychowaniem fizycznym i szkoleniem;
  • zabezpieczenie sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne wojsk poprzez nadzór nad higieną zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp., szczepienia ochronne, wykrywanie i izolację chorych zakaźnie, stosowanie reżimu przeciwepidemicznego, prowadzenie oświaty sanitarnej;
  • prowadzenie szkolenia sanitarnego w zakresie udzielania pierwszej pomocy i szkolenie medyczne personelu Sił Zbrojnych pod względem fachowym i wojskowo-medycznym oraz umiejętności działania w warunkach polowych w ramach systemu leczniczo-ewakuacyjnego;
  • przygotowanie Sił Zbrojnych pod względem materiałowym i mobilizacyjnym na wypadek wojny;
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu znalezienie najlepszych metod zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie pokoju i wojny.

Wojskowa Służba Zdrowia jest ściśle powiązana z cywilną służbą zdrowia, od której działania zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, stan sanitarno-higieniczny środowiska otaczającego wojsko, a w czasie wojny rozwój bazy materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia w czasie wojny przejmuje do dalszego leczenia rannych i chorych ewakuowanych z zakładów WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. W czasie pokoju organizacja WSZ dostosowana jest przede wszystkim do stacjonarnego systemu pracy.

Niemałą rolę w organizacji pracy, zabezpieczeniu medycznym Wojska Polskiego i Wojsk Sprzymierzonych odgrywa Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Wsparcie i ciągłe udoskonalanie jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług, co w dobie pandemii COVID-19 jest tak bardo pożądane.

Obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia są doskonałą okazją do zrobienia podsumowań w zakresie zarówno trudnych chwil i wyzwań, jak i pozytywnych stronach służby pacjentom. Komendant Szpitala wyróżnił żołnierzy najbardziej zaangażowanych w walkę z COVID-19, wśród których znaleźli się:

płk Robert Włodarski

ppłk Piotr Ligocki

mjr Marcin Jóźwiak

mjr Iwona Żuczek

mjr Marta Wiśniewska

mjr Marcin Limbowski

por. Michał Rymarski

Mjr Iwona Żuczek otrzymała również podziękowanie za ofiarną służbę na rzecz ochrony życia i zdrowia Polaków podczas pandemii od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Poniżej słowo od Komendanta Szpitala do personelu 10WSzKzP:

')