Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Kierownik Sekcji Eksploatacji Nieruchomości

Kierownik Sekcji Eksploatacji Nieruchomości
wtorek 11 sierpnia, 2020

10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

zatrudni

Kierownika Sekcji Eksploatacji Nieruchomości

Miejsce wykonywania świadczeń: Wydział Infrastruktury w Pionie Logistyki

Forma zatrudnienia: umowa o  pracę

Wymiar czasu pracy: praca na cały etat

Wymagania:

Uprawnienia konieczne:
 1. świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, uprawniające do kierowania czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Uprawnienia SEP: Grupa 2, punkt 1,2,4,5,6,7,10 i Grupa 3, punkt 4,5,6,7,10
 2. wiedza techniczna z zakresu projektowania i wykonawstwa sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, klimatyzacji i chłodnictwa.
 3. przygotowanie projektów dokumentów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji itp.) regulujących zakres powierzonych zadań,
 4. bardzo dobra znajomość Ms Office oraz AutoCad,
 5. umiejętność obsługi programu do kosztorysowania;
 6. umiejętność przygotowywania dokumentów do procedury przetargowej wg ustawy Prawo zamówień publicznych (m.in. opis przedmiotu zamówienia);
 7. umiejętność pracy zespołowej
Uprawnienia dodatkowe:
 1. świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, uprawniające do kierowania czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym Uprawnienia SEP: Grupa 1, punkt 2,3,4,7,9,10
Zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie analiz:
Sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych w zakresie:
 • bezpieczeństwa dostaw, optymalizacji zużycia energii cieplnej, gazu i wody,
 • bilansu mocy,
 • optymalizacji kosztów eksploatacyjnych,
Umów z dostawcami energii cieplnej, gazu i wody z uwzględnieniem:
 • właściwego określenia granic eksploatacji,
 • zastosowanych układów pomiarowych,
 • optymalizacji doboru grup taryfowych i wielkości mocy zamówionych/ umownych.
Zamawianie, ewidencjonowanie, nadzorowanie i rozliczanie zleconych robót i usług w ramach obszaru działania sekcji. Bieżące rozliczanie materiałowe robót konserwacyjnych pracowników sekcji. Inspirowanie działań służących:
 • poprawie efektywności energetycznej;
 • racjonalizacji zużycia energii cieplnej, gazu i wody.
Wnioskowanie do Kierownika Wydziału o:
 • modernizację przestarzałych, niskosprawnych źródeł ciepła;
 • wymianę urządzeń, instalacji i sieci najbardziej energochłonnych;
 • termomodernizację budynków itp.
Współpraca z poszczególnymi sekcjami pionu Logistyki w zakresie planowania, zaopatrywania, zabezpieczenia w usługi komunalne i utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury. Sporządzanie:
 • procedur i instrukcji postępowania z dokumentacją w ramach zarządzania sekcją;
 • pism, protokołów, meldunków, harmonogramów, notatek służbowych, itp.;
 • rocznych planów napraw i konserwacji;
 • bilansu nośników energii infrastruktury ciepłowniczej do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • rozliczeń przydzielonych środków w ramach zarządzania sekcją;
 • niezbędnej dokumentacji przetargowej w ramach zarządzania sekcją.
Udział w:
 • opracowaniu planów inwestycji i remontów;
 • odbiorach prac wykonywanych na urządzeniach i instalacjach cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz klimatyzacji i wentylacji;
 • odbiorach zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • opiniowaniu opracowań technicznych dotyczących gospodarki cieplnej oraz gospodarki paliwami do celów grzewczych i technologicznych;
 • komisjach przetargowych;
 • komisjach zgodnie z rozkazem organizacyjnym.
Korzyści:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat,
 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy oraz dodatek funkcyjny – 25%;
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

CV wraz z zgodą na przetwarzanie danych (pobierz) prosimy kierować na:

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY

 ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

z dopiskiem „Oferta pracy Sekcja Eksploatacji Nieruchomości”

Decyduje data: stempla pocztowego (z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego nie jest możliwe osobiste składanie ofert)

Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2020 - Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakres tematyczny przewidziany w naborze: -  zgodnie z zakresem obowiązków

Dokumenty zawarte w ofercie pracy, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenie, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.

Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Szpital jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu: 261 416 202 lub pisząc na adres e-mail: kadry@10wsk.mil.pl

O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.

RODO

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

 

')