Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zatrudnimy Farmaceutę

Zatrudnimy Farmaceutę
wtorek 2 lutego, 2021

10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

prowadzi nabór na stanowisko

Farmaceuta / Młodszy asystent farmacji

Miejsce wykonywania pracy:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY:

Pracownikowi oferujemy:
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat - UMOWA NA ZASTĘPSTWO,
 2. dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 3. nagrody jubileuszowe,
 4. otwartą i przyjazną atmosferę w pracy, wysoko wykwalifikowany zespół farmaceutyczny,
 5. możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania doświadczenia zawodowego z zakresu farmacji szpitalnej,
 6. pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 7. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 8. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
Opis stanowiska:
 1. sporządzanie leków recepturowych;
 2. sporządzanie leków do żywienia dojelitowego i pozajelitowego;
 3. przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych;
 4. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych;
 5. udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;
 6. udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala;
 7. udział w racjonalizacji farmakoterapii;
 8. realizacja zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki dezynfekcyjne i wyroby medyczne z jednostek organizacyjnych Szpitala oraz Polikliniki
 9. przygotowanie dokumentacji związanej z zakupami leków i wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, receptariuszem szpitalnym oraz aktualnymi potrzebami;
 10. sporządzanie raportu o niepożądanym działaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 11. monitorowanie i realizowanie decyzji wydawanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczących wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Wymagania:
 1. posiadanie tytułu zawodowego: magister farmacji (tytuł zawodowy nadany absolwentowi jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja)
 2. doświadczenie w wykonywaniu zawodu
Wymagane dokumenty
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
 2. list motywacyjny
 3. CV opatrzone własnoręcznym podpisem
W celu aplikowania na przedmiotowe stanowisko koniczne jest zamieszczenie w CV oraz w liście motywacyjnym klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, opatrzonej własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko: farmaceuta” w kancelarii jawnej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz lub drogą mailową: kadry@10wsk.mil.pl  

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKO FARMACEUTA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY ,UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ (dalej: Szpital) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.
 2. W Szpitalu w został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Marek Powała, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim i nie będą profilowane.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

INNE INFORMACJE:

Dokumenty zawarte w ofercie pracy, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenie, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą. O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego. Szpital jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu Sekcji Zatrudnienia: 261 416 202 lub pisząc na adres e-mail: kadry@10wsk.mil.pl, a.bochenska@10wsk.mil.pl

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI

')