Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zatrudnimy na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska

Zatrudnimy na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska
środa 15 listopada, 2023

10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

INSPEKTOR ds. ochrony środowiska

LOGISTYKA – WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Sekcja Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełen etat

  Wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe lub średnie w obszarze ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych (inżynieria środowiska/ekologia);
 2. Praktyczna wiedza z zakresu środowiskowych przepisów prawnych oraz sprawozdawczości;
 3. Samodzielność, komunikatywność, dokładność i zdolności organizacyjne
 4. Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
  Opis stanowiska pracy:
 1. Prowadzenie ewidencji kart przekazania i kart ewidencji odbieranych odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO);
 2. Sporządzanie niezbędnych sprawozdań i przekazywanie organom nadzoru tj. w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami ( KOBIZE) dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji itp.
 3. Przygotowywanie postępowań i nadzór nad realizacją umów w obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej;
 4. Monitorowanie przestrzegania normy ISO 14001 dotyczącej systemu zarzadzania środowiskiem.
Korzyści:
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. dodatek stażowy do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 3. nagrody jubileuszowe,
 4. otwarta i przyjazna atmosfera w pracy,
 5. pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 6. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 7. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
  Wymagane dokumenty:
 1. CV i list motywacyjny
  W celu aplikowania na przedmiotowe stanowisko koniczne jest zamieszczenie w CV oraz w liście motywacyjnym klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, opatrzonej własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy” Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko: Inspektor – ochrona środowiska. CV prosimy kierować na: adres e-mail: rekrutacja@10wsk.mil.pl poczta tradycyjna pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY ,UL. POWTAŃCÓW WARSZAWY 5 , 85-681 BYDGOSZCZ (dalej: Szpital) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.
 2. W Szpitalu w został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Marek Powała, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt. 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt. 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim i nie będą profilowane.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INNE INFORMACJE:
 • O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
 • Szpital jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu Sekcji Zatrudnienia: 261 416 202 lub pisząc na adres e-mail: rekrutacja@10wsk.mil.pl
 
')