Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zatrudnimy na stanowisko Magazynier w Aptece Zakładowej

Zatrudnimy na stanowisko Magazynier w Aptece Zakładowej
czwartek 12 maja, 2022

10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

zatrudni na stanowisko

MAGAZYNIER

Miejsce: APTEKA ZAKŁADOWA

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie
 2. mile widziane doświadczenie w pracy magazyniera
 3. odpowiedzialność, systematyczność i dokładność przy wykonywaniu zadań
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. gotowość do uczenia się
Opis stanowiska:
 1. odbiór od dostawców leków i materiałów medycznych, uzupełnianie dokumentacji przewozowej,
 2. współudział w przyjmowaniu i sprawdzaniu dostaw wraz z rozładunkiem,
 3. układanie i przechowywanie asortymentu apteki nie dopuszczając do powstania strat i szkód w mieniu,
 4. monitorowanie warunków przechowania poprzez kontrolowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych apteki,
 5. zwracanie dostawcom opakowań zwrotnych oraz przekazywanie do utylizacji przeterminowanego asortymentu apteki,
 6. współuczestniczenie przy wydawaniu przez fachowy personel leków i materiałów na oddziały szpitala i gabinety polikliniki,
 7. uczestniczenie w odprawach wewnętrznych oraz szkoleniach organizowanych przez zakład pracy,
 8. przekazywanie reklamowanego towaru do dostawcy za potwierdzeniem odbioru,
 9. sprawdzanie zabezpieczeń mienia apteki.
Korzyści:
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat,
 2. dodatek za wieloletnią pracę do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 3. nagrody jubileuszowe,
 4. otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
 5. pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 6. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 7. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
 2. list motywacyjny
 3. CV opatrzone własnoręcznym podpisem

W celu aplikowania na przedmiotowe stanowisko koniczne jest zamieszczenie w CV oraz w liście motywacyjnym klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, opatrzonej własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko: Magazynier w Aptece Zakładowej”.

CV prosimy kierować na:

adres e-mail: rekrutacja@10wsk.mil.pl lub

poczta tradycyjna pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY ,UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ (dalej: Szpital) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.
 2. W Szpitalu w został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Marek Powała, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim i nie będą profilowane.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  INNE INFORMACJE:
 • Dokumenty zawarte w ofercie pracy, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenie, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.
 • O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
 • Szpital jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu Sekcji Zatrudnienia: 261 416 202 lub pisząc na adres e-mail: rekrutacja@10wsk.mil.pl
')