Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zatrudnimy na stanowisko Technik ds. aparatury medycznej

Zatrudnimy na stanowisko Technik ds. aparatury medycznej
środa 23 czerwca, 2021

10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

zatrudni na stanowisko

TECHNIK DS. APARATURY MEDYCZNEJ

Forma zatrudnienia: umowa o  pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

  Wymagania:
 1. wykształcenie min. średnie oraz min. 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 2. wiedza z zakresu budowy, obsługi sprzętu i aparatury medycznej,
 3. uprawnienia elektryczne do 1k,
 4. zdolności manualne,
 5. praktyczne podejście do rozwiązywania problemów oraz dbałość o szczegóły,
 6. zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole,
 7. zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.
Dodatkowe atuty:
 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w szpitalu,
 2. umiejętność spawania.
Opis stanowiska:
 1. prowadzenie terminowych przeglądów obiektów objętych Wojskowym Dozorem Technicznym oraz prowadzenie ewidencji,
 2. instalowanie, konserwowanie, naprawianie sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu szpitala i polikliniki, zgodnie z zakresem posiadanej wiedzy, uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym,
 3. konserwowanie i nadzorowanie aparatury ciśnieniowej,
 4. dokonywanie szczegółowego rozliczenia zużytych części zamiennych,
 5. dbanie o sprzęt kontrolno-pomiarowy będący na indywidualnym wyposażeniu pracownika,
 6. przeprowadzanie instruktaży dla użytkowników sprzętu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu,
 7. powiadamianie kierownika sekcji napraw sprzętu medycznego o wszelkich niedociągnięciach w zakresie niewłaściwej eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej, reagowanie na stwierdzone niedociągnięcia.
Korzyści:
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 3. nagrody jubileuszowe,
 4. otwarta i przyjazna atmosfera w pracy,
 5. pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 6. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 7. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Wymagane dokumenty:
 1. CV.
 2. List motywacyjny.

W celu aplikowania na przedmiotowe stanowisko koniczne jest zamieszczenie w CV oraz w liście motywacyjnym klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, opatrzonej własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko: Technik ds. Aparatury Medycznej”.

Dokumenty prosimy kierować na:

adres e-mail: rekrutacja@10wsk.mil.pl

poczta tradycyjna pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY ,UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ (dalej: Szpital) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.
 2. W Szpitalu w został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Marek Powała, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim i nie będą profilowane.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  INNE INFORMACJE:
 • O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
 • Szpital jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu Sekcji Zatrudnienia: 261 416 202 lub pisząc na adres e-mail: rekrutacja@10wsk.mil.pl
')