Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Zatrudnimy Pielęgniarkę epidemiologiczną

Zatrudnimy Pielęgniarkę epidemiologiczną
poniedziałek 21 grudnia, 2020

10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

zatrudni

Pielęgniarkę epidemiologiczną

Miejsce pracy:

10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w BYDGOSZCZY

ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz

Forma zatrudnienia: umowa o  pracę

Wymiar czasu pracy: praca na cały etat

Pracownikowi oferujemy:
 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełen etat.
 2. dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 3. dodatek funkcyjny - 25 % wynagrodzenia zasadniczego.
 4. nagrody jubileuszowe.
 5. otwartą i przyjazną atmosferę w pracy.
 6. pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 7. możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie.
 8. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Opis stanowiska:
 1. wdrażanie programów z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń.
 2. koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń.
 3. monitorowanie, ocena i analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 4. rejestrowanie i monitorowanie zakażeń.
 5. nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi,
 6. inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego przyczyn.
 7. organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny) w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 2. wykształcenie min. średnie.
 3. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe.
 2. list motywacyjny.
 3. CV opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
W celu aplikowania na przedmiotowe stanowisko koniczne jest zamieszczenie w CV oraz w liście motywacyjnym klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, opatrzonej własnoręcznym podpisem o treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy”
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko: pielęgniarka epidemiologiczna” w kancelarii jawnej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz lub drogą mailową: kadry@10wsk.mil.pl
 • DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKO PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY ,UL. POWTAŃCÓW WARSZAWY 5, 85-681 BYDGOSZCZ (dalej: Szpital) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.
 2. W Szpitalu w został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Marek Powała, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Podanie danych wymaganych przepisami prawa wymienionymi w pkt 3 jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych we wskazanych w pkt 3 przepisach prawnych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu przeprowadzenia procesu rekrutacji (m. in. wizerunku, numeru Pesel, informacji o niepełnosprawności, adresu e-mail).
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim i nie będą profilowane.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
 11. W przypadku przetwarzania danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do usunięcia danych.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • INNE INFORMACJE:
 • Dokumenty zawarte w ofercie pracy, tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenie, muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.
 • O terminach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
 • Szpital jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu Sekcji Zatrudnienia: 261 416 202 lub pisząc na adres e-mail: kadry@10wsk.mil.pl
 
 • UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
')