PacjentINFORMATOR DLA PACJENTÓW
10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ
W BYDGOSZCZY

Przyjęcie do szpitala

 

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak :
 • dowód osobisty,
 • raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA bądź zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny ZUS ZCNA lub inny dokument potwierdzający odprowadzenie składki zdrowotnej,
 • aktualne skierowanie do szpitala.
Przyjęcie Pacjenta następuje na parterze głównego budynku szpitala w Izbie Przyjęć, gdzie Rejestratorki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby. Przy Izbie Przyjęć funkcjonuje przebieralnia i depozyt ubraniowy gdzie Pacjent ma możliwość pozostawić swoje rzeczy osobistych (nie dotyczy przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze czy biżuteria).
 


Wypis Pacjenta ze szpitala

 
O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent dowiaduje się w dzień lub w przeddzień wypisu. Jeżeli Pacjent jest osobą pracującą zgłasza sekretarce medycznej lub pielęgniarce oddziałowej potrzebę otrzymania zwolnienia lekarskiego i dostarcza dowód osobisty oraz legitymację ubezpieczeniową z aktualną pieczątka i Numerem Identyfikacji Podatkowej zakładu pracy.

W dniu wypisu do godz. 10.00 Pacjent informuje pracownika gospodarczego danego oddziału, o konieczności odbioru swoich rzeczy osobistych z depozytu ubraniowego.

Godziny odwiedzin


od poniedziałku do soboty w godzinach 14.00 - 17.00

niedziela i święta 10.00 - 17.00

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii :
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14.00 - 17.00

W zależności od stanu zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika (ordynatora) oddziału mogą odbywać się w innych godzinach.

Opieka duszpasterska


Ksiądz Kapelan 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
ks. ppłk Krzysztof KACORZYK

Baza noclegowa dla osób odwiedzających chorego (Dom Medyka)


Kierownik Domu Medyka:
Aneta Mróz
tel. 261 41-62-19

Recepcja Domu Medyka:
tel. 261 41-62-20,  261 41-74-40
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz ,tel: 261 417 220,261 417 222, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała , pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i szczególnie chronione w takie jak:
  * Dane pacjentów: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, płeć, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i pobytu, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach, preferencjach seksualnych, czy dane genetyczne w przypadku, a w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres email, identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki),
  * Dane osób, które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej: imię, nazwisko, nr telefonu, stopień pokrewieństwa, adres.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  * art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację),
  * art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
  * art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji celem realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia,
  * art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym) w celu nawiązania kontaktu pod podanym nr telefonu czy adresem email, aby np. potwierdzić rejestrację, przypomnieć bądź odwołać termin, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru badań,
  * art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości celem wystawienia np. rachunków za wykonanie przez 10 WSzK z P usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu i obrony praw 10 WSzK z P na podst. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (tzw. Prawnie uzasadniony interes Administratora),
 5. Korzystanie z usług 10 WSzK z P jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych, czy wystawienia rachunku. W takim przypadku podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza ratującymi życie). Podanie nr telefonu czy adresu email odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas kontakt będzie niemożliwy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość na adres pocztowy bądź e-mailowy.
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. 10 WSzK z P jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw pacjenta czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie nimi, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej .
 11. Pani/Pana dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 
 
 
Wnioski : 
 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej : POBIERZ (doc)


Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Komendanta Szpitala:

poniedziałek - godz. 14.00 - 15.30


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

ppłk lek. Piotr Karolak
przyjmuje w czwartki w godz. od 11.00 do 11.30 w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 
 

ZESPÓŁ ETYCZNY
W 10 Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje Zespół Etyczny, który został powołany w celu rozwiązywania problemów natury etycznej dotyczących pacjentów i personelu.
 
Skład Zespołu Etycznego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ.
 
W skład Zespołu Etycznego wchodzą osoby zatrudnione w 10 WSK, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, farmaceuta, radca prawny oraz psycholog.
Zespół Etyczny współpracuje z osobą duchowną.

Zadania Zespołu Etycznego.

Do podstawowych zadań Zespołu Etycznego należy:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy, Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Kodeksu Etyki Zawodowej Farmaceutów.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych zgłaszanych przez personel Szpitala, pacjentów i ich rodziny.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych dotyczących relacji między personelem medycznym i pacjentami oraz między pracownikami Szpitala.

Zespół Etyczny rozpatruje między innymi problemy i zagadnienia dotyczące:

 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • sytuacji konfliktowych w relacjach z udziałem pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów,
 • podejrzenia mobbingu wśród personelu i innych problemów występujących we współpracy między pracownikami Szpitala mającymi wpływ na świadczenie usług medycznych,
 • pobrania narządów do transplantacji (rozmowy z rodziną, wsparcie dla lekarza lub koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości etycznych odnośnie kwalifikowania do różnych metod terapii lub prowadzonego leczenia (np. kontynuacja terapii daremnej).

Wskazania do kontaktu z Zespołem Etycznym.

 1. Dostrzeżenie istniejącego problemu etycznego.
 2. Brak możliwości rozwiązania problemu etycznego w sposób satysfakcjonujących dla osób zainteresowanych.
 3. Chęć konstruktywnej współpracy w zakresie prac Zespołu Etycznego.

Kontakt z Zespołem Etycznym.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny może odbywać się przez:

 1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  lub
 2. Zgłoszenie pisemne do Kancelarii Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego.

Warunki formalne pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
 2. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 3. Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
 4. Opis problemu etycznego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku
Prawo złożenia wniosku do Zespołu przysługuje pacjentom, ich rodzinom, opiekunom prawnym, pracownikom Szpitala oraz innym osobom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem (np. wolontariusze).

Sposób rozpatrzenia wniosku
Zespół rozpatruje problemy i zagadnienia etyczne na wniosek Komendanta ( w przypadku problemów zgłaszanych przez pacjentów) lub na wniosek zainteresowanych stron ( dotyczy personelu).
Zespół Etyczny zbiera się w przypadku wpływu wniosku w pełnym składzie lub w składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu albo wskazaną osobę. Po obradach Zespołu Etycznego wydawana jest pisemna odpowiedź na wniosek.

WNIOSEK DO KOMISJI ETYCZNEJ - pobierz

Jesteś tutaj: Start Informacje Pacjent