PacjentINFORMATOR DLA PACJENTÓW
10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ
W BYDGOSZCZY

Przyjęcie do szpitala

 

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak :
 • dowód osobisty,
 • raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA bądź zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny ZUS ZCNA lub inny dokument potwierdzający odprowadzenie składki zdrowotnej,
 • aktualne skierowanie do szpitala.
Przyjęcie Pacjenta następuje na parterze głównego budynku szpitala w Izbie Przyjęć, gdzie Rejestratorki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby. Przy Izbie Przyjęć funkcjonuje przebieralnia i depozyt ubraniowy gdzie Pacjent ma możliwość pozostawić swoje rzeczy osobistych (nie dotyczy przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze czy biżuteria).


Wypis Pacjenta ze szpitala

 
O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent dowiaduje się w dzień lub w przeddzień wypisu. Jeżeli Pacjent jest osobą pracującą zgłasza sekretarce medycznej lub pielęgniarce oddziałowej potrzebę otrzymania zwolnienia lekarskiego i dostarcza dowód osobisty oraz legitymację ubezpieczeniową z aktualną pieczątka i Numerem Identyfikacji Podatkowej zakładu pracy.

W dniu wypisu do godz. 10.00 Pacjent informuje pracownika gospodarczego danego oddziału, o konieczności odbioru swoich rzeczy osobistych z depozytu ubraniowego.

Godziny odwiedzin


od poniedziałku do soboty w godzinach 14.00 - 17.00

niedziela i święta 10.00 - 17.00

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii :
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14.00 - 17.00

W zależności od stanu zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika (ordynatora) oddziału mogą odbywać się w innych godzinach.

Opieka duszpasterska


Ksiądz Kapelan 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
ks. ppłk Krzysztof KACORZYK

Baza noclegowa dla osób odwiedzających chorego (Dom Medyka)


Kierownik Domu Medyka:
Aneta Mróz
tel. 261 41-62-19

Recepcja Domu Medyka:
tel. 261 41-62-20,  261 41-74-40
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,poz.1000) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz , tel.: 261-417-220, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie , emailem.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w 10 WSzK z P SP ZOZ , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 667 671-318;
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. realizacji czynności urzędowych tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
c. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit.e Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych . Przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 
 
 
Wnioski : 
 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej : POBIERZ (doc)


Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Komendanta Szpitala:

poniedziałek - godz. 14.00 - 15.30


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

ppłk lek. Piotr Karolak
przyjmuje w czwartki w godz. od 11.00 do 11.30 w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 
 

ZESPÓŁ ETYCZNY
W 10 Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje Zespół Etyczny, który został powołany w celu rozwiązywania problemów natury etycznej dotyczących pacjentów i personelu.
 
Skład Zespołu Etycznego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ.
 
W skład Zespołu Etycznego wchodzą osoby zatrudnione w 10 WSK, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, farmaceuta, radca prawny oraz psycholog.
Zespół Etyczny współpracuje z osobą duchowną.

Zadania Zespołu Etycznego.

Do podstawowych zadań Zespołu Etycznego należy:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy, Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Kodeksu Etyki Zawodowej Farmaceutów.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych zgłaszanych przez personel Szpitala, pacjentów i ich rodziny.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych dotyczących relacji między personelem medycznym i pacjentami oraz między pracownikami Szpitala.

Zespół Etyczny rozpatruje między innymi problemy i zagadnienia dotyczące:

 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • sytuacji konfliktowych w relacjach z udziałem pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów,
 • podejrzenia mobbingu wśród personelu i innych problemów występujących we współpracy między pracownikami Szpitala mającymi wpływ na świadczenie usług medycznych,
 • pobrania narządów do transplantacji (rozmowy z rodziną, wsparcie dla lekarza lub koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
 • wątpliwości etycznych odnośnie kwalifikowania do różnych metod terapii lub prowadzonego leczenia (np. kontynuacja terapii daremnej).

Wskazania do kontaktu z Zespołem Etycznym.

 1. Dostrzeżenie istniejącego problemu etycznego.
 2. Brak możliwości rozwiązania problemu etycznego w sposób satysfakcjonujących dla osób zainteresowanych.
 3. Chęć konstruktywnej współpracy w zakresie prac Zespołu Etycznego.

Kontakt z Zespołem Etycznym.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny może odbywać się przez:

 1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  lub
 2. Zgłoszenie pisemne do Kancelarii Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego.

Warunki formalne pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
 2. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 3. Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
 4. Opis problemu etycznego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku
Prawo złożenia wniosku do Zespołu przysługuje pacjentom, ich rodzinom, opiekunom prawnym, pracownikom Szpitala oraz innym osobom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem (np. wolontariusze).

Sposób rozpatrzenia wniosku
Zespół rozpatruje problemy i zagadnienia etyczne na wniosek Komendanta ( w przypadku problemów zgłaszanych przez pacjentów) lub na wniosek zainteresowanych stron ( dotyczy personelu).
Zespół Etyczny zbiera się w przypadku wpływu wniosku w pełnym składzie lub w składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu albo wskazaną osobę. Po obradach Zespołu Etycznego wydawana jest pisemna odpowiedź na wniosek.

WNIOSEK DO KOMISJI ETYCZNEJ - pobierz

Jesteś tutaj: Start Informacje Pacjent