Dokumentacja medyczna

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI W POLIKLINICE 10 WSzKzP

 

Dokumentacja medyczna /kartoteka pacjenta/ jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:
 • pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom;
 • po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie decyzji Kierownika Przychodni.

FORMY UDOSTĘPNIANIA

 1. do wglądu w siedzibie przychodni;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji;
Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy:

 • złożyć pisemny "Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" w sekretariacie Polikliniki I piętro pokój 214 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00; /wzór wniosku dostępny poniżej/
 • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć "Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej" /wzór upoważnienia poniżej/ sporządzone w obecności sekretarki Polikliniki. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi po upływie 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku;
 • odbiór kopii dokumentacji medycznej w sekretariacie Polikliniki I piętro pokój 214 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00;
 • wysłanie dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym za pobraniem opłaty/za każdą stronę kopii, kopertę i znaczek na list polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • wydanie kopii musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta;
ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 2. opłata dokonywana jest w kasie Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 /podstawa wyliczenia dostępna w kasie/;


Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o, prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta /Dz U.z 2009 r Nr 52 poz.417 z późn.zm/
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2015 poz. 2069./
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez MON oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2018 poz. 1108/
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2018.1000/
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /Dz.U.2018.160/

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - POBIERZ (pdf)
Upoważnie do uzyskania informacji o stanie mojego zdrowia - POBIERZ (pdf)
Potwierdzenie wydania dokumentacji medycznej - POBIERZ (pdf)

Jesteś tutaj: Start Poliklinika INFORMACJE DLA PACJENTA Dokumentacja medyczna