BHP

Służbę BHP stanowi wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio Komendantowi Szpitala. Pełni funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu realizacji, zapisanego w Kodeksie Pracy, obowiązku pracodawcy – ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy.

 

Zadania Służby BHP w Szpitalu to m.in.:

  • Kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
  • Sporządzanie i przedstawienie Komendantowi okresowych analiz stanu bhp;
  • Uczestnictwo w opracowywaniu układu zbiorowego, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp;
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
  • Udział w procesie identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy oraz ocenie ryzyka zawodowego;
  • Współpraca z Wydziałem Planowania i Szkolenia w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp;
  • Współdziałanie ze Społecznym Inspektorem Pracy oraz lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;
  • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp;
  • Popularyzacja tematyki bhp i ergonomii pracy.

bhp2                                                       bhp

Specjalista ds. BHP – mgr Jakub Szuflicki                          Starszy Inspektor ds. BHP - mgr Daria Włoch

Tel. 261 416 225