Rada Społeczna

logo transparetne2

RADA SPOŁECZNA

 

           Na podstawie art. 48 ust.1, 5 oraz ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz. 1638, 1948 i 2260) , w związku z §2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2014r. poz. 426, poz. 933) oraz pkt 1 i 2 udzielonego upoważnienia Nr 64/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Min.Obr.Nar. poz. 341), ustala się: Decyzją nr 63/ DWSZdr Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017r. powołanie rady społecznej 10.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w następującym składzie:

1)  Wojciech Wójcicki  - przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej 
  członkowie – przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej:
2)    Tadeusz Głowacki - przedstawiciel podmiotu tworzącego
3)   Witold Brodziński - przedstawiciel podmiotu tworzącego
4)  Andrzej Siewkowski - przedstawiciel podmiotu tworzącego
5) Józef Bieniasz - przedstawiciel podmiotu tworzącego
6)  Jan Sapieżko - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
7)  Katarzyna Florek - przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Struktura zawodowa Rady Społecznej:

- trzech lekarzy różnych specjalności,
- dwóch specjalistów logistyki,
- jeden specjalista ds. finansowych,
- jedna pielęgniarka.

Rada społeczna rozpatruje i opiniuje wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638 z póź. zm.) i Statucie szpitala.

Rada społeczna jest organem :

- inicjującym i opiniodawczym Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego;

- doradczym Komendanta szpitala.

Do zadań rady społecznej należy:

1.   Przedstawianie Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefowi Służby Zdrowia  WP wniosków i opinii w sprawach:

a)    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
b)    związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem mdziałalności;
c)    przyznawania Komendantowi szpitala nagród;

2.   Przedstawianie Komendantowi szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a)   planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
c)   kredytów bankowych lub dotacji;
d)   podziału zysku;
e)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
f)   regulaminu organizacyjnego

3.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4.  Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5.  Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie

6.  Uchwalanie Regulaminu rady społecznej szpitala i przedkładanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi  Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefowi Służby Zdrowia WP

 

Jesteś tutaj: Start Szpital Rada Społeczna