Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Poliklinika

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Rejestracja: 261 417 300
Sekretariat Tel.: 261 415 600
Sekretariat e-mail: sekretariat.poliklinika@10wsk.mil.pl
Gabinet Zabiegowy POZ: 261 417 462
Pielęgniarki Środowiskowe: 261 417 334
Położne Środowiskowe: 261 417 311
Informcje dla pacjenta

Organizacja pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Podstawowa Opieka Zdrowotna przeniesiona jest na parter do NOWEGO BUDYNKU!

W trosce o zdrowie pacjentów przyjęcia w gabinecie lekarza POZ odbywają się na wcześniejszych zasadach. Informujemy, że nadal:

 1. Każda wizyta u lekarza POZ powinna być poprzedzona rejestracją pod nr. tel. 261 417 300 lub osobiście w rejestracji Polikliniki.
 2. Zgłoszenie wizyty domowej pon – pt w godz. 8:00 – 10:00 po telefonicznej weryfikacji przez lekarza.
 3. Zapotrzebowanie na leki można złożyć za pomocą kartki wrzuconej do krzynki umieszczonej przy wejściu do przychodni (prosimy o umieszczenie nr. tel. do kontaktu zwrotnego) bądź telefonicznie pon- pt u lekarza prowadzącego. Czas realizacji zapotrzebowania na receptę lub zaopatrzenie medyczne wynosi 3 dni robocze!
 4. Teleporady udzielamy pacjentom gorączkującym, na izolacji i kwarantannie.

Godziny udzielania teleporad

Urlopy lekarzy POZ

Czas realizacji zapotrzebowania na receptę lub zaopatrzenie medyczne wynosi 3 dni robocze!

 1. W przypadku konieczności przesłania dla lekarzy wyników badań, kart informacyjnych itp. dostępna jest skrzynka mailowa: poz@10wsk.mil.pl (nie wysyłamy na nią próśb o recepty, skierowania itp.)
 2. Wizyta w celu wykonania szczepienia ochronnego:

– szczepienia wykonywane będą po uprzedniej rejestracji tel. 261 417 334 bądź 261 417 462 w godzinach 10:00 – 13:00 od poniedziałku do piątku, w czwartki od 13:00 do 16:00 – szczepienia dla dzieci – rejestracja w godz. 13:00 – 14:00 tel. 261-417-309, 782-702-321 Dzieci zgłaszają się z jednym opiekunem wchodząc do poradni dzieci zdrowych wejściem bocznym.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI W POLIKLINICE 10. WSzKzP Dokumentacja medyczna /kartoteka pacjenta/ jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom;
 • po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie decyzji Kierownika Polikliniki. FORMY UDOSTĘPNIANIA

 • do wglądu w siedzibie przychodni;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli
 • uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji;

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy:

 • złożyć pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” w okienku przy rejestracji głównej na parterze Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00; /wzór wniosku dostępny poniżej/
 • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej” /wzór upoważnienia poniżej/ sporządzone w obecności sekretarki Polikliniki. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi po upływie 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku;
 • odbiór kopii dokumentacji medycznej w okienku przy rejestracji głównej na parterze Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00;
 • wysłanie dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym za pobraniem opłaty/za każdą stronę kopii, kopertę i znaczek na list polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • wydanie kopii musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta;

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 • za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • opłata dokonywana jest w kasie Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 /podstawa wyliczenia dostępna w kasie/;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o, prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta /Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm./
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2015 poz. 2069 z późń. zm./
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez MON oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2018 poz. 1108/
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm./
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /Dz.U.2018.2190 z późn. zm/

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UPOWAŻNIENIE DO UZYSKANIA INFORMACJI O STANIE MOJEGO ZDROWIA

KOMUNIKAT

Z dniem 01.10.2017 r. od godziny 08:00 ulegają zmianie miejsca udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom –również spoza obszaru zabezpieczenia.

 

Punkty, w których można skorzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego

zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia zostały przedstawione wraz z adresami i numerami telefonów w zamieszczonej tabeli.

ŚwiadczeniodawcaMiejsce udzielania świadczenia Nr Telefonu
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZBydgoszcz ul. Szpitalna 1952 56-666-65
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyBydgoszcz ul. Kurpińskiego 552 566-66-65
Fundacja „ZDROWIE DLA CIEBIE”Bydgoszcz ul. Witkiewicza 152 566-66-65
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – Dzieci do 18 roku życiaBydgoszcz ul. Chodkiewicza 44 – Budynek A52 566-66-65
Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE – DorośliFundacja ZDROWIE DLA CIEBIE Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 1652 566-66-65

 

Zabiegi pielęgniarskie wynikające z kontynuacji leczenia można

zgłosić pod następujące numery telefonów zgodnie z obszarem zabezpieczenia według zamieszczonej tabeli.

Obszar zabezpieczeniaŚwiadczeniodawca /zgłaszanie zabiegów    Rejon                                        Kontakt
Bydgoszcz: Górzyskowo, Prądy, Biedaszkowo, Bielice, Wilczak, Jary, Błonie, Szwederowo, Białe Błota, MiedzyńFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczySzpital Zakaźny (1)

Hanna Barylska

tel. 692-612-660

Bydgoszcz: Bartodzieje, Bielawy, Śródmieście, Leśne, Okole, Bocianowo, Zawisza, Rynkowo, Jachcice, Flisy, Czyżkówko, Osowa Góra, Piaski, Opławiec, Sicienko, PawłówekFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczySzpital Dziecięcy (2)

Marzena Szymczak

tel. 509-470-082

Bydgoszcz: Wypaleniska, Łęgnowo II, Czersko Polskie, Kapuściska, Wyżyny, Glinki, Łęgnowo I, Brdyujście, Zimne Wody, Wzgórze Wolności, Babia Wieś, Nowa Wieś Wielka, SiernieczkoFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczySzpital Miejski (3)

Hanna Barylska

tel. 692-612-660

Bydgoszcz: Fordon, Las Gdański, Bydgoszcz Wschód, Osielsko, Myślęcinek, Dobrcz, Dąbrowa ChełmińskaFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczyFundacja „Zdrowie dla Ciebie” (Fordon) (4)

Marzena Szymczak

tel. 509-470-082

W ramach nocnej pomocy lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub w domu pacjenta. Z tej formy opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Przy wyżej wymienionych przypadkach można również skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która działa pod numerem 800 137 200 (numer bezpłatny na terenie Polski). Więcej informacji:

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

 

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi wynikające z ciągłości leczenia zgłaszają pielęgniarki środowiskowo-rodzinne z Polikliniki, natomiast zabiegi, które zostały zlecone przez lekarza po godzinach przyjęć lekarzy POZ pacjent zgłasza zgodnie z obszarem zabezpieczenia pod nr telefon wskazany w ww tabeli. Uwaga pacjencie w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej nie uzyskasz:

 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Nocna Pomoc Stomatologiczna STOMATOLOGICZNA POMOC DORAŹNA Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są:

POMOC DORAŹNA – ADRESY – TELEFONY – pobierz

Doraźna pomoc stomatologiczna jest dostępna codziennie od godz.: 19.00 do godz.: 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne od godz.: 7.00 w sobotę do godziny 7.00 w poniedziałek.

Każdemu pacjentowi zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm./ przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższej placówki leczniczej udzielającej świadczenia w zakresie:

 • Konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w placówce medycznej;
 • Potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
 • Odbycia konsultacji a dysfunkcja narządowa uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego;
 • Skorzystanie z transportu sanitarnego ubezpieczonemu w celu innym niż w/w jest możliwe za częściową odpłatnością –60% lub odpłatnością – 100%.

Transport częściowo odpłatny dla pacjenta 60% dotyczy przypadków, gdy ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych /Dz.U. 2016 poz. 357 z późn.zm/. Z transportu odpłatnego 100% mogą korzystać pacjenci, którzy są zdolni do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i są zdolne do korzystania ze środków transportu publicznego. Zlecenie na transport wystawia lekarz stwierdzający konieczność transportu sanitarnego.

Skład personalny

Zastępca Komendanta ds. Obwodu Profilaktyczno – Leczniczego


Poliklinika
płk dr n. med. Paweł Jakubczyk

tel. 261 415 600

Kierownik ds. Pielęgniarstwa


Poliklinika
mgr Beata Lewandowska

tel. 261 415 637

Poradnia Alergologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Cezary Rybacki specjalista alergolog, specjalista pulmonolog
261 417 304
1048
lek. med. Agata Kalicka specjalista chorób płuc i alergologii
261 417 304
1048

Poradnia Audiologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Arleta Bielecka spec. otolaryngologii, spec. audiologii i foniatrii
261 417 300
2021

Poradnia Chirurgiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Mariusz Damrat specjalista chirurgii ogólnej
261 417 329
2026
lek. Rafał Krzemiński specjalista chirurgii ogólnej
261 417 329
2026

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

lek. Radosław Piotrowicz spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej
261 415 621
2016
lek. Rafał Góra spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej
261 415 621
2016
lek. Tomasz Grzela spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej, spec. angiologii
261 415 621
2016
lek. Iwona Jaworowska-Detyna spec. chirurgii ogólnej
261 415 621
2016
lek. Przemysław Stężała spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej
261 415 621
2016
lek. Jarosław Siemaszko spec. chirurgii ogólnej, spec. angiologii
261 415 621
2016

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - stomatolodzy

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr Paweł Handke specjalista chirurgii stomatologicznej
261 417 300
1023
dr Natasza Czajkowska specjalista chirurgii stomatologicznej
261 417 300
1023

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. dent. Marcin Jaskólski stomatolog, chirurg stomatologiczny, chirurg szczękowo-twarzowy
261 415 615
1039
lek. dent. Justyna Czarnota stomatolog, chirurg szczękowo-twarzowy
261 415 616
1040
lek. Maciej Rozwadowski spec. chiruriig szczękowo-twarzowej
261 415 616
1040

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 415 620
2028
lek. Wojciech Kondraciuk specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 341
2030
lek. Łukasz Brycht specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 341
2030

Poradnia Dermatologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Maria Tomaszewska-Gmerek specjalista dermatolog-wenerolog
261 417 338
1054

Poradnia Diabetologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek.med. Marcin Jóżwiak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
261 415 625
1049
lek .med. Kamila Hajduk specjalista chorób wewnętrznych
261 415 625
1049
lek. Daria Ługowska specjalista chorób wewnętrznych
261 415 625
1049
lek. Przemysław Sądel specjalista chorób wewnętrznych
261 415 625
1049

Poradnia Endokrynologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Krzysztof Komorowski specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 300
1051
lek. med. Piotr Bielicki specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 300
1051
dr n. med. Andrzej Krymer specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 378
1052
lek. med. Bartosz Brzozowski
261 417 300
1051

Poradnia Gastroenterologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med. Janusz Rudziński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
261 415 602
1011
lek. med. Patryk Korga specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
261 415 601
1001
lek. Marta Wiśniewska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog

Poradnia Ginekologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Marcin Włodarczyk specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 342
2001
lek. med. Rafał Soroko specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 342
2001
lek. med. Maria Polak specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 342
2001

Poradnia Hematologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Grażyna Semeńczuk specjalista hematologii
261 417 300
1069/1070
lek. med. Danuta Błońska specjalista hematologii
261 417 300
1069/1070

Poradnia Kardiochirurgiczna

Lekarz z Oddziału
261 415 622
2019

Poradnia Kardiologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Grzegorz Kapczyński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
1019
dr n. med. Paweł Jakubczyk specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 415 603
1012
lek. Bartosz Topoliński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 415 618
2021
lek. Marek Stelak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 415 603
1012
lek. Magalena Wilgat-Szecówka specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
1017
lek. Tomasz Zając specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 415 619
1022
HOLTER
261 417 351
1013
PRÓBA WYSIŁKOWA
261 415 617
1018

Poradnia Logopedyczna

Neurologopeda
nr telefonu
gabinet
mgr Lucyna Stasiak specjalista neurologopedii
261 417 300
2072
mgr Anna Kęcik neurologopeda
261 417 300
2072

Poradnia Metaboliczna

lek. Andrzej Krymer specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii
261 417 378
1052

Poradnia Nefrologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Piotr Karbowiak specj. chorób wewnetrznych, spec. nefrolog
261 417 300
1061
prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius spec. chorób wewnetrznych, spec. nefrolog
261 417 300
1044

Poradnia Neurologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Jarosław Tywoniuk specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, certyfikat nr 189 Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
261 417 336
1064
lek. med. Dagmara Sobczyńska specjalista neurolog
261 417 333
1062
lek. med. Magdalena Tomczyk specjalista neurolog
261 417 333
1062
PRACOWNIA EEG
261 417 336
1063
PRACOWNIA ENG
1065

Poradnia Neurochirurgiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
prof. dr hab. n.med. Marek Harat specjalista neurochirurg
261 417 094, 261 417 093, 261 417 300
Gabinet Kierownika Kliniki Neurochirurgii, budynek szpitala, parter
dr n. med. Waldemar Narolski specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
dr n. med. Piotr Gasiński specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
dr n. med. Jacek Furtak specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
lek. med. Aleksander Litwinowicz specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
lek. med. Marcin Birski specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
lek. med. Józefina Rakowska specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
lek. med. Michał Kiec specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
lek. Mateusz Szylberg specjalista neurochirurg
261 415 613
2083/2084
lek. Jakub Przybył
261 415 613
2083/2084

Poradnia Okulistyczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Katarzyna Lachutta-Kordys specjalista chorób oczu
261 417 350
2079
lek. med. Jan Kucharczuk specjalista chorób oczu
261 417 350
2079
lek. med. Grażyna Kiełb - Kończal specjalista chorób oczu
261 417 330
2077
GABINET LASEROTERAPII
261 415 612
2082

Poradnia Ortoptyczna - Leczenia Zeza

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
mgr Marzena Baranowska ortoptystka
261 417 299
2081
mgr Danuta Kolasińska ortoptystka
261 417 299
2081

Poradnia Onkologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Wojciech Kondraciuk specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 341
2030
dr n. med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 415 620
2028

Poradnia Ortopedyczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Sławomir Kuczyński specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista rehabilitacji medycznej
261 417 358
0026
lek. med. Tadeusz Jarski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
261 417 328
0021
lek. med. Mariusz Sawerski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
261 417 358
0026

Poradnia Otolaryngologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Anna Szatkowska specjalista otolaryngolog
261 417 332
2022
lek. Krystyna Masna
261 417 332
2022
lek. Agnieszka Małecka-Strzała
261 417 332
2022
lek. Oliwia Mackiewicz
261 417 332
2022

Poradnia Urologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Stanisław Ostrowski specjalista urolog
261 417 347
2008
lek. med. Waldemar Dudzic specjalista urolog, spec. chirurgii ogólnej
261 417 343
2012
lek. med. Jarosław Marszałek specjalista urolog
261 417 347
2008
lek. med. Michał Bryczkowski specjalista urolog
261 417 347
2008
lek. med. Jan Kostrzewski w trakcie spec. w dziedzinei urologia
261 417 300
2012
lek. med. Mariusz Garbacz w trakcie spec. w dziedzinei urologia
261 417 300
2009
lek. med. Maksym Niewczyk w trakcie spec. w dziedzinei urologia
261 417 300
2009

Poradnia Pulmonologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med. Cezary Rybacki specjalista pulmonolog, alergolog
261 415 604
1044
lek. Dorota Waśniowska specjalista chorób wewnętrznych
261 417 304
1048
lek. med. Helena Mirus-Arabik
261 415 604
1044
BRONCHOSKOPIA
1045
SPIROMETRIA
26 415 605
1046

Poradnia Preluksacyjna

Lekarz
nr telefonu
gabinet
lek. Sławomir Kuczyński specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista rehabilitacji medycznej
261 417 309
7

Poradnia Reumatologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Ryszard Łotocki specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
261 417 315
2018

Stomatolodzy

LEKARZ STOMATOLOG
nr telefonu
gabinet
Eugeniusz Szyca lekarz stomatolog, protetyk
261 417 300
1028
Magdalena Karłowicz lekarz stomatolog
261 417 300
1025
Beata Kłosowska-Dworek lekarz stomatolog, ortodonta
261 417 300
1038
Bartosz Majewski lekarz stomatolog
261 417 300
1032
Aldona Przybylska-Witkowska lekarz stomatolog
261 417 300
1027
Barbara Talar lekarz stomatolog
261 417 300
1024
Anna Wnuk lekarz stomatolog, protetyk
261 417 300
1029
Grażyna Goch lekarz stomatolog, protetyk
261 417 300
1031
Eliza Nowak-Maciejewska lekarz stomatolog
261 417 300
1030

Poradnia Kontroli Rozruszników

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Bartosz Topoliński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
1022
lek. med. Tomasz Zając specjalista chorób wewnętrznych spacjalista kardiolog
261 417 300
1021

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - JW 1641 w Inowrocławiu

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Dariusz Słowik
52 359 72 76
ul. Jacewska 73
lek. med. Maciej Zdyb

Wykaz Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Małgorzata Kazubowska spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 414 313
0084
lek. med. Grzegorz Kawka spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 417 320
0085
lek. med. Agnieszka Kruk spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 417 322
0086
lek. med. Tadeusz Kołnierzak spec. chorób wewnętrznych, spec medycyny rodzinnej
261 417 319
0087
lek. med. Grażyna Czarnecka spec. chorób wewnętrznych
261 417 321
0088
lek. med. Wojciech Kochan spec. chorób wewnętrznych
261 417 296
0089
lek. Joanna Wydrzyńska spec. chorób wewnętrznych
0083
lek. Karol Sokal
261 417 298
0090
lek. Olga Zaporoshchenko
261 417 325
0091
lek. Anna Szkopiak
261 417 324
0092
lek. Marta Durka
667 670 176
0093

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - PEDIATRIA

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Dorota Buszka pediatra
261 417 326
184
lek. med. Wiesław Golonka pediatra
261 417 327
181
lek. med. Ewa Jędrzak pediatra
261 417 309

Poradnia Psychologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Danuta Golinowska psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta-doradca systemowy
261 417 340
235
dr n o zdr. Agnieszka Chołody psycholog, specjalista zdrowia publicznego
261 417 316
233
mgr Zuzanna Lubosik
261 417 348
234

Poradnia Psychiatryczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Anna Kowal-Skimina specjalista psychiatra
261 417 339
236
lek. Magdalena Skibicka specjalista psychiatra
261 417 339
236
lek. Magdalena Buczkowska
261 417 300
237
lek. Klaudia Bigorowska
261 417 339
236
lek. Monika Łozińska
261 417 339
236
lek. Aleksandra Perka
261 417 300
237

Poradnia Medycyny Pracy

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Marek Urban specjalista dermatolog, wenerolog uprawniony do badań okresowych i kierowców
261 417 300
129
spec. piel. Joanna Krentz
261 417 314
128

Pielęgniarki i Położne

Pielęgniarka / Położna Pielęgniarka / Położna
nr telefonu
Środowisko Przychodnia POZ Gabinet nr :
mgr piel. Alina Baryłka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Jolanta Berka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Maria Jędraszak specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Bożena Kosiacka pielęgniarka rodzinna
261 417 334
0081
Beata Giersz specjalista pielegniarstwa geriatrycznego
261 417 334
0081
Marzena Dobek specjalista pielegniarstwa geriatrycznego
261 417 334
0081
Ewa Siewkowska specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Barbara Gniatkiewicz specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
mgr piel. Marzena Szymczak
261 417 334
0081
mgr piel. Agnieszka Grabarska pielęgniarka rodzinna
261 417 462
0081
mgr piel Anna Klempka spec. pielęgniarstwa rodzinnego
0081
POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE
mgr Maria Bigorowska położna rodzinna, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 311 kom. 694 534 327
0082
mgr Anna Gruszczyńska położna rodzinna, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 311 kom. 608 357 780
0082
PUNKT SZCZEPIEŃ
Mariola Steklińska-Ogórek specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 309
mgr Magdalena Klinger specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
261 417 309
mgr Katarzyna Pawlaczyk
261 417 309
')