Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Poliklinika

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Rejestracja: 261 417 300
Sekretariat Tel.: 261 415 600
Sekretariat e-mail: sekretariat.poliklinika@10wsk.mil.pl
Gabinet Zabiegowy POZ: 261 417 462
Pielęgniarki Środowiskowe: 261 417 334
Położne Środowiskowe: 261 417 311
Informacje dla pacjenta

 Organizacja pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

 

 1. Każda wizyta u lekarza POZ powinna być poprzedzona rejestracją pod nr. tel. 261 417 300 lub osobiście w rejestracji Polikliniki.
 2. Zgłoszenie wizyty domowej pon – pt w godz. 8:00 – 10:00 po telefonicznej weryfikacji przez lekarza.
 3. Zapotrzebowanie na leki przyjmowane na stałę można złożyć za pomocą kartki wrzuconej do skrzynki umieszczonej przy wejściu do przychodni (prosimy o umieszczenie nr. tel. do kontaktu zwrotnego), e-mailem poz@10wsk.mil.pl  bądź telefonicznie pon- pt u lekarza prowadzącego. Czas realizacji zapotrzebowania na receptę lub zaopatrzenie medyczne wynosi 3 dni robocze.
 4. O wystawionej recepcie pacjent zostanie poinformowany poprzez SMS na numer przypisany w kartotece pacjenta (prosimy aktualizować dane telefoniczne).
 5. W przypadku konieczności przesłania dla lekarzy wyników badań, kart informacyjnych itp. dostępna jest skrzynka mailowa: poz@10wsk.mil.pl
 1. Pomoc medyczna po godzinach pracy Polikliniki.

 

       Z tej formy opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Przy wyżej wymienionych przypadkach można również skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która działa pod numerem 800 137 200 (numer bezpłatny na terenie Polski).

 

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

 

AKTUALNY WYKAZ PRZYCHODNI UDZIELAJĄCYCH PORAD NOCNYCH I ŚWIĄTECZNYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE NFZ W ZAKŁADCE DLA PACJENTA

 

 1. Wizyta w celu wykonania szczepienia ochronnego: – szczepienia wykonywane będą po uprzedniej rejestracji tel. 261 417 334 bądź 261 417 462 w godzinach 10:00 – 13:00 od poniedziałku do piątku, w czwartki od 13:00 do 16:00 – szczepienia dla dzieci – rejestracja w godz. 13:00 – 14:00 tel. 261-417-309, 782-702-321 Dzieci zgłaszają się z jednym opiekunem, wchodząc do poradni dzieci zdrowych wejściem bocznym.

Pielęgniarka Koordynująca POZ – Agnieszka Nowicka tel. 782 901 801

 

Zapraszamy do zapisania się do Naszego lekarza rodzinnego!

Oferujemy profesjonalne usługi lekarskie i pielęgniarskie, kompleksowe badania diagnostyczne w jednym miejscu oraz zapewnimy wysoki standard gabinetów w Naszej Placówce. Zachęcamy do wyboru naszej placówki poprzez e-deklaracje składane za pomocą systemu gov.pl bądź poniższych deklaracji wyboru Świadczeniodawcy, które po wypełnieniu, prosimy o przesłanie na adres Szpitala z dopiskiem „Poliklinika – sekretariat”. Jest również opcja osobistego doręczenia dokumentów do sekretariatu Polikliniki:

Deklaracja – lekarz POZ (29 KB,.docx)

Deklaracja – pielęgniarka POZ (29 KB,.docx)

Deklaracja – położna POZ (29 KB,.docx)

 

Organizacja Pracy w Poradniach Specjalistycznych

 1. Każda wizyta u lekarza powinna być poprzedzona rejestracją pod nr. tel. 261 417 300 lub osobiście w rejestracji Polikliniki. Pacjent powinien posiadać skierowanie do poradni.
 2. Na pierwszorazową wizytę pacjent musi zabrać dotychczasową dokumentację medyczną, wykaz przyjmowanych leków i dawek. Dodatkowo do Poradni Kardiologicznej EKG nie starsze niż 3 dni.
 3. Do badań endoskopowych (gastroskopia i kolonoskopia), badań neurologicznych (EEG, ENG), badań urodynamicznych, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie pacjenta. Po wytyczne przed planowanym badaniem prosimy o zgłoszenie się do rejestracji nie później niż 20 dni przed wizytą.

Organizacja pracy w Poradni Stomatologicznej

 1. Każda wizyta u lekarza powinna być poprzedzona rejestracją pod nr. tel. 261 417 300 lub osobiście w rejestracji Polikliniki.
 2. W przypadku silnego bólu zęba prosimy zgłosić się do przychodni stomatologicznej i poinformować o tym fakcie lekarza – o przyjęciu decyduje lekarz.
 3. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  – usuwanie ósemek, rejestracja pod  numerem 261 417 300
 4. Nocna Pomoc Stomatologiczna

Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są:

POMOC DORAŹNA – TELEFONY

 

Doraźna pomoc stomatologiczna jest dostępna codziennie od godz.: 19.00 do godz.: 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne od godz.: 7.00 w sobotę do godziny 7.00 w poniedziałek.

 

 

Centrum dializ zlokalizowane jest na parterze budynku nowej Polikliniki. To jedno z najnowocześniejszych tego typu miejsc w regionie. Nowa stacja dializ posiada 12 stanowisk dializacyjnych, plus jedno stanowisko dla chorych wymagających izolacji, co pozwala na objęcie specjalistyczną opieką do 78 pacjentów w najbardziej zaawansowanym stadium choroby nerek. W naszym ośrodku przewlekle dializowani są pacjenci, u których doszło do trwałego uszkodzenia nerek najczęściej w przebiegu nefropatii cukrzycowej, przewlekłego kłębuszkowego zapalania nerek bądź nefropatii nadciśnieniowej. Do tego dochodzą dializy ostre i dializy gościnne dla pacjentów przebywających w Szpitalu lub odwiedzających Bydgoszcz i okolice.

Kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego dokonywana jest w stacji dializ, do której skierowanie może wystawić zarówno specjalista, jak i lekarz pierwszego kontaktu.

Nowa stacja dializ leczy pacjentów według najwyższych standardów, na podstawie kontraktu z NFZ. W koszcie hemodializy przewidziany jest również transport pacjenta do stacji i z powrotem do miejsca zamieszkania. Nowoczesna aparatura medyczna, w którą wyposażono stację, zapewnia chorym jeszcze lepsze niż dotychczas wyniki leczenia. Sam obiekt jest przestrzenny, klimatyzowany, a oprócz szatani dla chorych z węzłami sanitarnymi oraz rozdziałem na część męską i damską ma dużą salę odpoczynku. Zwiera też wszelkie udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. O jakość leczenia i komfort dializowanych dba wykwalifikowana kadra medyczna złożona z lekarzy i pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stacji dializ i z pacjentami dializowanymi.

W budynku Polikliniki znajdują się pracownie ultrasonograficzne, rentgenowskie oraz mammografii, należące do Klinicznego Zakładu Radiologii Lekarskiej (więcej informacji pod adresem https://www.10wsk.mil.pl/zaklady_kliniczne/kliniczny-zaklad-radiologii-lekarskiej/).

W celu umówienia się na badanie:
USG, RTG bądź mammografię należy skontaktować się z rejestracją w budynku Polikliniki, tel. 261 417 310 (odbiór wyników w tym samym punkcie pon. – czw. w godz. 7.00-18.00, pt. 7.00-15.00).
tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny należy skontaktować się z rejestracją w budynku szpitala, tel. 261 417 253, 261 416 177 (odbiór wyników w tym samym punkcie pon. – pt. 7.00 – 14.35).

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI W POLIKLINICE 10. WSzKzP Dokumentacja medyczna /kartoteka pacjenta/ jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • upoważnionym organom;
 • po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie decyzji Kierownika Polikliniki. FORMY UDOSTĘPNIANIA

 • do wglądu w siedzibie przychodni;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli
 • uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji;

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy:

 • złożyć pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” w okienku przy rejestracji głównej na parterze Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00; /wzór wniosku dostępny poniżej/
 • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej” /wzór upoważnienia poniżej/ sporządzone w obecności sekretarki Polikliniki. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi po upływie 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku;
 • odbiór kopii dokumentacji medycznej w okienku przy rejestracji głównej na parterze Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00;
 • wysłanie dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym za pobraniem opłaty/za każdą stronę kopii, kopertę i znaczek na list polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • wydanie kopii musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta;

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 • za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • opłata dokonywana jest w kasie Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 /podstawa wyliczenia dostępna w kasie/;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o, prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta /Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm./
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2015 poz. 2069 z późń. zm./
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez MON oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2018 poz. 1108/
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm./
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /Dz.U.2018.2190 z późn. zm/

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (303 KB, PDF)

UPOWAŻNIENIE DO UZYSKANIA INFORMACJI O STANIE MOJEGO ZDROWIA (239 KB, PDF)

Każdemu pacjentowi zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm./ przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższej placówki leczniczej udzielającej świadczenia w zakresie:

 • Konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w placówce medycznej;
 • Potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
 • Odbycia konsultacji a dysfunkcja narządowa uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego;
 • Skorzystanie z transportu sanitarnego ubezpieczonemu w celu innym niż w/w jest możliwe za częściową odpłatnością –60% lub odpłatnością – 100%.

Transport częściowo odpłatny dla pacjenta 60% dotyczy przypadków, gdy ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych /Dz.U. 2016 poz. 357 z późn.zm/. Z transportu odpłatnego 100% mogą korzystać pacjenci, którzy są zdolni do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i są zdolne do korzystania ze środków transportu publicznego. Zlecenie na transport wystawia lekarz stwierdzający konieczność transportu sanitarnego.

Skład personalny

cz. p .o. Kierownik Polikliniki


Poliklinika
ppłk mgr Iwona Manos

tel. 261 415 600

Kierownik ds. Pielęgniarstwa


Poliklinika
mgr Beata Lewandowska

tel. 261 415 637

Poradnia Alergologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Cezary Rybacki specjalista alergolog, specjalista pulmonolog
261 417 300
1048

Poradnia Audiologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Arleta Bielecka spec. otolaryngologii, spec. audiologii i foniatrii
261 417 300
2021

Poradnia Chirurgiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Mariusz Damrat specjalista chirurgii ogólnej
261 417 300
2026
lek. Rafał Szczepanek w trakcie spec. z chirurgii ogólnej
261 417 300
2026

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Radosław Piotrowicz spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej
261 417 300
2016
płk lek. Rafał Góra spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej
261 417 300
2016
lek. Tomasz Grzela spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej, spec. angiologii
261 417 300
2016
lek. Przemysław Stężała spec. chirurgii ogólnej, spec. chirurgii naczyniowej
261 417 300
2016
lek. Iwona Jaworowska-Detyna spec. chirurgii ogólnej
261 417 300
2016
lek. Łukasz Andracki spec. chirurgii ogólnej
261 417 300
2016

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - stomatolodzy

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr Paweł Handke specjalista chirurgii stomatologicznej
261 417 300
1023
dr Natasza Czajkowska specjalista chirurgii stomatologicznej
261 417 300
1023
dr Magdalena Duda specjalista protetyki stomatologicznej
261 417 300
1023
dr Michał Kotlicki
261 417 300
1023

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. dent. Marcin Jaskólski spec. chirurg stomatologiczny, spec. chirurg szczękowo-twarzowy
261 417 300
1039
lek. dent. Justyna Czarnota spec. chirurg szczękowo-twarzowy
261 417 300
1040
lek. Maciej Rozwadowski lekarz dentysta, spec. chiruriig szczękowo-twarzowej
261 417 300
1040
dr Magdalena Duda lekarz dentysta, specjalista protetyki stomatologicznej, w trakcie spec. z chirurgii szczękowo-twarzowej
261 417 300
1040
lek. dent. Karol Kalka w trakcie spec. z chirurgii szczękowo-twarzowej
261 417 300
1040
lek. dent. Jakub Wójcicki w trakcie spec. z chirurgii szczękowo-twarzowej
261 417 300
1040

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
płk dr n. med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 300
2028

Poradnia Dermatologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Maria Tomaszewska-Gmerek specjalista dermatolog-wenerolog
261 417 300
1054
lek. Michalina Sobecka w trakcie specjalizacji z dermatologii
261 417 300
1057

Poradnia Diabetologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
ppłk dr n. med. Marcin Jóżwiak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
261 417 300
1049
lek. Przemysław Sądel specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
261 417 300
1049

Poradnia Endokrynologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Krzysztof Komorowski specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 300
1051
lek. med. Piotr Bielicki specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 300
1051
dr n. med. Andrzej Krymer specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 300
1052
lek. med. Bartosz Brzozowski specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie spec. z endokrynologii
261 417 300
1051

Poradnia Gastroenterologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med. Janusz Rudziński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
261 417 300
1011
lek. med. Patryk Korga specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
261 417 300
1011
ppłk lek. Marta Wiśniewska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
261 417 300
1011

Poradnia Ginekologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Marcin Włodarczyk specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 300
2001
lek. med. Rafał Soroko specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 300
2001
lek. med. Maria Polak specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 300
2001

Poradnia Hematologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Grażyna Semeńczuk specjalista hematologii
261 417 300
1069/1070
lek. med. Danuta Błońska specjalista hematologii
261 417 300
1069/1070

Poradnia Kardiochirurgiczna

Lekarz z Oddziału
261 417 300
2019

Poradnia Kardiologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
płk dr n. med. Paweł Jakubczyk specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
1012
lek. Bartosz Topoliński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
2021
lek. Marek Stelak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
1012
lek. Paweł Sieradzki specjalista kardiolog
261 417 300
1019
lek. Iwona Sulik specjalista kardiolog, specjalista medycyny rodzinnej
261 417 300
1012
lek, Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz specjalista kardiolog
261 417 300
1019
HOLTER
261 417 300
1013
PRÓBA WYSIŁKOWA
261 417 300
1018

Poradnia Logopedyczna

Neurologopeda
nr telefonu
gabinet
mgr Lucyna Stasiak specjalista neurologopedii
261 417 300
2072
mgr Anna Kęcik neurologopeda
261 417 300
2072

Poradnia Metaboliczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Andrzej Krymer specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynologii
261 417 300
1052

Poradnia Nefrologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
ppłk lek. med. Piotr Karbowiak specj. chorób wewnetrznych, spec. nefrolog
261 417 300
1061
prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius spec. chorób wewnetrznych, spec. nefrolog
261 417 300
1044

Poradnia Neurologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
płk rez. dr n. med. Jarosław Tywoniuk specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, certyfikat nr 189 Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
261 417 300
1064
lek. med. Dagmara Sobczyńska specjalista neurolog
261 417 300
1062
lek. med. Magdalena Tomczyk specjalista neurolog
261 417 300
1062
lek. med. Ewelina Kuczko-Piekarska specjalista neurolog
261 417 300
1044
lek. Małgorzata Słomińska-Tomaszewska specjalista neurolog
261 417 300
1045
Leczenia stwardnienia rozsianego
1044
PRACOWNIA EEG
1063
PRACOWNIA ENG
1065

Poradnia Neurochirurgiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
prof. dr hab. n.med. Marek Harat specjalista neurochirurg
261 417 300
Gabinet Kierownika Kliniki Neurochirurgii, budynek szpitala, parter
płk dr n. med. Jacek Furtak specjalista neurochirurg
261 417 300
2083/2084
lek. med. Aleksander Litwinowicz specjalista neurochirurg
261 417 300
2083/2084
ppłk lek. med. Marcin Birski specjalista neurochirurg
261 417 300
2083/2084
lek. Jakub Soboń specjalista neurochirurg
261 417 300
2083/2084
lek. Jakub Przybył w trakcie spec. z neurochirurgii
261 417 300
2083/2084
lek. Przemysław Nagórka w trakcie spec. z neurochirurgii
261 417 300
2074
lek. Adrian Szkudlarek w trakcie spec. z neurochirurgii
261 417 300
2074
lek. Karolina Zielińska w trakcie spec. z neurochirurgii
261 417 300
2074

Poradnia Okulistyczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Katarzyna Lachutta-Kordys specjalista chorób oczu
261 417 300
2079
lek. med. Jan Kucharczuk specjalista chorób oczu
261 417 300
2079
lek. med. Grażyna Kiełb - Kończal specjalista chorób oczu
261 417 300
2077
lek. Hubert Kasprzak w trakcie specjalizacji z okulistyki
261 417 300
2077
GABINET LASEROTERAPII
261 415 612
2082

Poradnia Ortoptyczna - Leczenia Zeza

ORTOPTYSTA
nr telefonu
gabinet
mgr Marzena Baranowska ortoptystka
261 417 300
2081
mgr Danuta Kolasińska ortoptystka
261 417 300
2081

Poradnia Onkologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
płk dr n. med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 300
2028

Poradnia Ortopedyczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Sławomir Kuczyński specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista rehabilitacji medycznej
261 417 300
0026
lek. med. Tadeusz Jarski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
261 417 300
0021
lek. med. Tomasz Kozłowski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
261 417 300
0026

Poradnia Otolaryngologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Anna Szatkowska specjalista otolaryngolog
261 417 300
2022
lek. Marianna Antyborzec w trakcie specjalizacji z otolaryngologii
261 417 300
2022

Poradnia Urologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Stanisław Ostrowski specjalista urolog
261 417 300
2008
lek. med. Waldemar Dudzic specjalista urolog, spec. chirurgii ogólnej
261 417 300
2012
lek. med. Michał Bryczkowski specjalista urolog
261 417 300
2008
lek. med. Magdalena Waleryś-Czechowska specjalista urolog
261 417 300
2008
lek. med. Jan Kostrzewski w trakcie spec. w dziedzinei urologia
261 417 300
2012
lek. med. Mariusz Garbacz w trakcie spec. w dziedzinei urologia
261 417 300
2009
lek. med. Maksym Niewczyk w trakcie spec. w dziedzinei urologia
261 417 300
2009
lek. Wojciech Mende w trakcie spec. w dziedzinei urologia
261 417 300
2012

Poradnia Pulmonologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med. Cezary Rybacki specjalista pulmonolog, alergolog
261 417 300
1044
lek. Dorota Waśniowska specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie spec. z pulmonologii
261 417 300
1048
SPIROMETRIA
26 415 605
1046

Poradnia Preluksacyjna

Lekarz
nr telefonu
gabinet
lek. Sławomir Kuczyński specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista rehabilitacji medycznej
261 417 300
7

Poradnia Reumatologiczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Ryszard Łotocki specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
261 417 300
2018

Stomatolodzy

LEKARZ STOMATOLOG
nr telefonu
gabinet
Eugeniusz Szyca lekarz stomatolog, protetyk
261 417 300
1028
Magdalena Karłowicz lekarz stomatolog
261 417 300
1025
Beata Kłosowska-Dworek lekarz stomatolog, ortodonta
261 417 300
1038
Aldona Przybylska-Witkowska lekarz stomatolog
261 417 300
1027
Barbara Talar lekarz stomatolog
261 417 300
1024
Anna Wnuk lekarz stomatolog, protetyk
261 417 300
1029
Grażyna Goch lekarz stomatolog, protetyk
261 417 300
1031
Eliza Nowak-Maciejewska lekarz stomatolog
261 417 300
1030
Natalia Karłowicz lekarz stomatolog
261 417 300
1028
Julia Jerzy lekarz stomatolog, w trakcie spec. z ortodoncji
261 417 300
1038

Poradnia Kontroli Rozruszników

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Bartosz Topoliński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
1022
ppłk lek. med. Tomasz Zając specjalista chorób wewnętrznych spacjalista kardiolog
261 417 300
1021

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - JW 1641 w Inowrocławiu

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Dariusz Słowik
52 359 72 76
ul. Jacewska 73
lek. med. Maciej Zdyb

Wykaz Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Grzegorz Kawka spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 417 320
0085
lek. med. Agnieszka Kruk spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 417 354
0086
lek. med. Tadeusz Kołnierzak spec. chorób wewnętrznych, spec medycyny rodzinnej
261 417 319
0087
lek. med. Grażyna Czarnecka spec. chorób wewnętrznych
261 417 321
0088
lek. med. Wojciech Kochan spec. chorób wewnętrznych
261 417 296
0089
lek. Joanna Wydrzyńska spec. chorób wewnętrznych
506 452 722
0083
lek. Wioleta Regent spec. medycyny rodzinnej
261417298
0090
lek. Maciej Budziński w trakcie spec. z medycyny rodzinnej
667 670 176
0093
lek. Marta Durka w trakcie spec. z medycyny rodzinnej
261417324
0092

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - PEDIATRIA

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Dorota Buszka pediatra
261 417 326
184
lek. med. Wiesław Golonka pediatra
261 417 327
181
lek. med. Ewa Jędrzak pediatra
261 417 309

Poradnia Psychologiczna

PSYCHOLOG
nr telefonu
gabinet
ppłk rez. dr n. med. Danuta Golinowska psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta-doradca systemowy
261 417 300
235
ppłk mgr Iwona Manos specjalista psycholog kliniczny
261 417 300
235
mjr dr n. o zdr. Agnieszka Chołody psycholog, specjalista zdrowia publicznego
261 417 300
233
kpt. Paulina Widuto psycholog
261 417 300
239
mgr Zuzanna Lubosik psycholog
261 417 300
234

Poradnia Psychiatryczna

LEKARZ
nr telefonu
gabinet
lek. Anna Kowal-Skimina specjalista psychiatra
261 417 300
236
lek. Edyta Kruszyńska specjalista psychiatra
261 417 300
236
lek. Anna Sobczak-Łągwa w trakcie spec. z psychiatrii
261 417 300
237
lek. Klaudia Bigorowska w trakcie spec. z psychiatrii
261 417 300
236

Pielęgniarki i Położne

Pielęgniarka / Położna Pielęgniarka / Położna
nr telefonu
Środowisko Przychodnia POZ Gabinet nr :
mgr piel. Alina Baryłka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Jolanta Berka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Maria Jędraszak specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Beata Giersz specjalista pielegniarstwa geriatrycznego
261 417 334
0081
Marzena Dobek specjalista pielegniarstwa geriatrycznego
261 417 334
0081
Ewa Siewkowska specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
Barbara Gniatkiewicz specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
0081
mgr piel. Agnieszka Nowicka pielęgniarka koordynująca
261 417 462
0081
mgr piel. Anna Klempka spec. pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 462
0081
Lilla Mencel specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
261 417 334
0081
POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE
261 417 462
mgr Anna Gruszczyńska położna rodzinna, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 311 kom. 608 357 780
0082
PUNKT SZCZEPIEŃ
Mariola Steklińska-Ogórek specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 309
mgr Magdalena Klinger specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
261 417 309
mgr Joanna Talaśka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
261 417 309
')