Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Ginekologia i Pulmunologia – EFRR

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, będzie realizował projekt nr POIS.09.02.00-00-0070/17 pt.: „ Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej”.

W ramach projektu planowany jest do zakupu sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Klinicznego Ginekologicznego oraz dla Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii.

Oddział Kliniczny Ginekologiczny:

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii:

Planowana wartość całkowita projektu – 3 370 585,54 zł w tym:

Cel projektu:

Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy.

Cele szczegółowe:

Projekt współfinansowany są przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

')