Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy – EFRR

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, będzie realizował projekt nr POIS.09.01.00-00-0150/17 pt.: „Doposażenie Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy”.

Planowana wartość całkowita projektu – 1 593 688,60 zł w tym:

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w zakresie ratowania zdrowia i życia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w woj. kujawsko-pomorskim.

Natomiast celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy poprzez doposażenie Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Cele szczegółowe projektu to:

Dzięki realizacji projektu KSzOR zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt, co umożliwi podniesienie standardów wyposażenia oddziału i częściowe odnowienie posiadanych zasobów sprzętowych.

Zakupiona aparatura umożliwi dostosowanie posiadanego wyposażenia do aktualnego i przyszłego popytu na świadczenia medyczne dot. ratowania zdrowia i życia, w tym zwiększenia liczby stanowisk intensywnej terapii w obszarze wstępnej intensywnej terapii.

Doposażenie oddziału umożliwi bardziej efektywne wypełnianie zadań nałożonych na KSzOR ustawowo i polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Dzięki sprzętowi możliwe będzie szybsze diagnozowanie pacjentów, co umożliwi szybsze decyzje terapeutyczne i zmniejszy ryzyko ewentualnych powikłań oraz nieprecyzyjnych rozpoznań u pacjentów.

Doposażenie KSzOR usprawni także pracę personelu medycznego.

Projekt współfinansowany są przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

')