Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych organizuje i nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie udzielania zamówień publicznych.

W skład Sekcji wchodzą:

  • St. specjalista Agnieszka Przykłota (a.przyklota@10wsk.mil.p),
  • Specjalista Karolina Kornowska (k.kornowska@10wsk.mil.pl),
  • Referent Kinga Makowska(k.makowska@10wsk.mil.pl).

Adres oddziału:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Tel. : 261 417 448
Tel.: 261 417 449
Skład personalny

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych


ppłk rez. mgr Dariusz Wojcieszak

tel. 261 417 448
e-mail: d.wojcieszak@10wsk.mil.pl

Zastępca Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych


Barbara Baranowska

tel. 261 417 364
e-mail: b.baranowska@10wsk.mil.pl

Zakres działalności
  • prowadzeniem postępowania przetargowe złożonych wniosków z Wydziałów i Pionów organizacyjnych Szpitala wg obowiązujących przepisów,
  • prowadzeniem Rejestr udzielonych zamówień publicznych dla zamówień o wartości przekraczających kwotę określoną w art. 2.1.1. ustawy prawo zamówień publicznych,
  • zbieraniem informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych o udzielonych zamówieniach o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2.1.1. ustawy,
  • udzielaniem wyjaśnień i opinii w zakresie zamówień Komendantowi i Kierownikom komórek organizacyjnych szpitala,
  • współpracą z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie przygotowania planu udzielania zamówień z planem finansowym Szpitala oraz w zakresie wnoszenia i zwrotu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • przygotowaniem i składa roczne sprawozdania z udzielonych zamówień.
')