Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych organizuje i nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Adres oddziału:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

Kierownik Sekcji tel.: 261 417 448
St. Specjalista tel.: 261 417 364
Specjalista tel.: 261 417 449
Inspektor tel.: 261 417 449

Kontakt elektroniczny:

Kierownik Sekcji: d.wojcieszak@10wsk.mil.pl
St. Specjalista: b.baranowska@10wsk.mil.pl
Specjalista: a.przyklota@10wsk.mil.pl
Inspektor: k.kornowska@10wsk.mil.pl
Skład personalny

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych


ppłk mgr Dariusz Wojcieszak
Zakres działalności
  • prowadzeniem postępowania przetargowe złożonych wniosków z Wydziałów i Pionów organizacyjnych Szpitala wg obowiązujących przepisów,
  • prowadzeniem Rejestr udzielonych zamówień publicznych dla zamówień o wartości przekraczających kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
  • zbieraniem informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych o udzielonych zamówieniach o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy,
  • udzielaniem wyjaśnień i opinii w zakresie zamówień Komendantowi i Kierownikom komórek organizacyjnych szpitala,
  • współpracą z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie przygotowania planu udzielania zamówień z planem finansowym Szpitala oraz w zakresie wnoszenia i zwrotu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • przygotowaniem i składa roczne sprawozdania z udzielonych zamówień.
')