Select language:
Font
Contrast

Polyclinic

Address

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel.: 261 417 291
fax: 261 417 308
rejestracja: 261 417 300
informacja medyczna: 261 417 220
informacja medyczna: 261 417 222
Gabinet Zabiegowy POZ: 261 417 462
Pielęgniarki Środowiskowe: 261 417 334
Położne Środowiskowe: 261 417 311

Kontakt elektroniczny:

e-mail:: poliklinika@10wsk.mil.pl
More informations

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI W POLIKLINICE 10 WSzKzP

Dokumentacja medyczna /kartoteka pacjenta/ jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:
pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi;
osobie upoważnionej przez pacjenta;
upoważnionym organom;
po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie decyzji Kierownika Przychodni.

FORMY UDOSTĘPNIANIA

do wglądu w siedzibie przychodni;
poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji;
Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy:

złożyć pisemny “Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” w sekretariacie Polikliniki I piętro pokój 214 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00; /wzór wniosku dostępny poniżej/
w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć “Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej” /wzór upoważnienia poniżej/ sporządzone w obecności sekretarki Polikliniki. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego;
udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi po upływie 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku;
odbiór kopii dokumentacji medycznej w sekretariacie Polikliniki I piętro pokój 214 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00;
wysłanie dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym za pobraniem opłaty/za każdą stronę kopii, kopertę i znaczek na list polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
wydanie kopii musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania, a wniosek dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta;
ZASADY ODPŁATNOŚCI

za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
opłata dokonywana jest w kasie Polikliniki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 /podstawa wyliczenia dostępna w kasie/;

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o, prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta /Dz U.z 2009 r Nr 52 poz.417 z późn.zm/
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2015 poz. 2069./
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez MON oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. 2018 poz. 1108/
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2018.1000/
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /Dz.U.2018.160/

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnie do uzyskania informacji o stanie mojego zdrowia
Potwierdzenie wydania dokumentacji medycznej

KOMUNIKAT

Z dniem 01.10.2017r. od godziny 08:00 ulegają zmianie miejsca udzielania świadczeń

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Bydgoszczy

i powiatu bydgoskiego.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia

następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od

8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się

świadczeniobiorcom –również spoza obszaru zabezpieczenia.

 

Punkty, w których można skorzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego

zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia

zostały przedstawione wraz z adresami i numerami telefonów

w zamieszczonej tabeli.

ŚwiadczeniodawcaMiejsce udzielania świadczenia

Nr Telefonu
 
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. dr. E. Warmińskiego SPZOZBydgoszcz
ul. Szpitalna 19
52 56-666-65
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny Im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy
Bydgoszcz
ul. Kurpińskiego 5
52 566-66-65
Fundacja “ZDROWIE DLA CIEBIE”Bydgoszcz
ul. Witkiewicza 1
52 566-66-65
Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy – Dzieci do 18 roku życia
Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 44 – Budynek A
52 566-66-65
Wojewódzki Szpital Dziecięcy
iIm. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy – Dorośli
Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE
Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 16
52 566-66-65

Zabiegi pielęgniarskie wynikające

z kontynuacji leczenia można zgłosić pod następujące numery telefonów

zgodnie z obszarem zabezpieczenia według zamieszczonej tabeli.

Obszar zabezpieczenia                                               Świadczeniodawca / zgłaszanie zabiegów    Rejon                                        Kontakt
Bydgoszcz: Górzyskowo, Prądy, Biedaszkowo, Bielice, Wilczak, Jary, Błonie, Szwederowo, Białe Błota, MiedzyńFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczySzpital Zakaźny (1)Hanna Barylska

tel. 692-612-660

Bydgoszcz: Bartodzieje, Bielawy, Śródmieście, Leśne, Okole, Bocianowo, Zawisza, Rynkowo, JachcicRozszerzonee, Flisy, Czyżkówko, Osowa Góra, Piaski, Opławiec, Sicienko, PawłówekFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczySzpital Dziecięcy (2)Marzena Szymczak

tel. 509-470-082

Bydgoszcz: Wypaleniska, Łęgnowo II, Czersko Polskie, Kapuściska, Wyżyny, Glinki, Łęgnowo I, Brdyujście, Zimne Wody, Wzgórze Wolności, Babia Wieś, Nowa Wieś Wielka, SiernieczekFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczySzpital Miejski (3)Hanna Barylska

tel. 692-612-660

Bydgoszcz: Fordon, Las Gdański, Bydgoszcz Wschód, Osielsko, Myślęcinek, Dobrcz, Dąbrowa ChełmińskaFundacja „Zdrowie dla Ciebie” w BydgoszczyFundacja „Zdrowie dla Ciebie” (Fordon) (4)Marzena Szymczak

tel. 509-470-082

W ramach nocnej pomocy lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub w domu pacjenta.

Z tej formy opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

– nagłego zachorowania,

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Zabiegi wynikające z ciągłości leczenia zgłaszają pielęgniarki środowiskowo-rodzinne z Polikliniki, natomiast zabiegi, które zostały zlecone przez lekarza po godzinach przyjęć lekarzy POZ pacjent zgłasza zgodnie z obszarem zabezpieczenia pod nr telefon wskazany w ww tabeli.

Uwaga pacjencie w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej nie uzyskasz:

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

Nocna Pomoc Stomatologiczna

STOMATOLOGICZNA POMOC DORAŹNA Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są:

POMOC DORAŹNA – ADRESY – TELEFONY – PLIK DO POBRANIA

Doraźna pomoc stomatologiczna jest dostępna codziennie od godz.: 19.00 do godz.: 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne od godz.: 7.00 w sobotę do godziny 7.00 w poniedziałek.

Każdemu pacjentowi zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2008.Nr 164.Poz.1027 z późn.zm./przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższej placówki leczniczej udzielającej świadczenia w zakresie:

Konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w placówce medycznej;
Potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
Odbycia konsultacji a dysfunkcja narządowa uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego;
Skorzystanie z transportu sanitarnego ubezpieczonemu w celu innym niż w/w jest możliwe za częściową odpłatnością –60% lub odpłatnością – 100%.

Transport częściowo odpłatny dla pacjenta 60% dotyczy przypadków, gdy ze zlecenia lekarza wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych /Dz.U.2011 Nr 111 poz 653 z późn.zm/.

Z transportu odpłatnego 100% mogą korzystać pacjenci, którzy są zdolni do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i są zdolne do korzystania ze środków transportu publicznego.

Zlecenie na transport wystawia lekarz stwierdzający konieczność transportu sanitarnego.

Stuff

Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa Otwartego,
Kierownik Polikliniki


Polyclinic
lek. Henryk Chołody

Kierownik ds. Pielęgniarstwa


Polyclinic
mgr Beata Lewandowska

Wykaz Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Małgorzata Kazubowska spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 417 313
1
lek. med. Agnieszka Kruk spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 417 354
2
lek. med. Grażyna Czarnecka spec. chorób wewnętrznych
261 417 321
4
lek. med. Wojciech Kochan spec. chorób wewnętrznych
261 417 296
7
lek. med. Tadeusz Kołnierzak spec. chorób wewnętrznych, spec medycyny rodzinnej
261 417 319
9
lek. med. Grzegorz Kawka spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej
261 417 320
11
lek. Izabela Kasprzak
8
lek. Olga Zaporoshchenko
261 417 325
5
lek Agata Depko-Prądzyńska
6
lek. Anna Szkopiak
3

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - PEDIATRIA

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Dorota Buszka
261 417 326
184
lek. med. Wiesław Golonka
261 417 327
181

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej - JW 1641 w Inowrocławiu

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Dariusz Słowik
52 359 72 76
ul. Jacewska 73
lek. med. Maciej Zdyb

Pracownia EEG

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
St. technik Mariola Urbańska
261 417 336
132

Poradnia Urologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Stanisław Ostrowski specjalista urolog
261 417 300
257
lek. med. Waldemar Dudzic specjalista urologii i chirurgii ogólnej
255
lek. med. Magdalena Waleryś
261 417 300
257
st. piel. Aleksandra Rakowska
257

Poradnia Reumatologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Ryszard Łotocki specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
261 417 300
249
lek.med. Marzena Trusewicz-Gardziel specjalista chorób wewnętrznych
249

Poradnia Pulmonologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Iwona Patyk specjalista chorób wewnętrznych, specjalista pulmonolog, specjalista chorób płuc i alergologii
261 417 300
264
dr n.med. Cezary Rybacki specjalista pulmonolog, alergolog
261 417 300
264
lek. med. Aleksandra Burysz
261 417 300
267
lek. med. Agata Kalicka specjalista pulmonolog, specjalista chorób płuc i alergologii
261 417 300
264
lek. med. Błażej Przybysławski specjalista chorób wewnętrznych
261 417 300
267

Poradnia Psychologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
mjr dr n. med. Danuta Golinowska psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta-doradca systemowy
261 417 340
2/35
kpt. dr n o zdr. Agnieszka Chołody psycholog, specjalista zdrowia publicznego
261 417 316
2/33

Poradnia Psychiatryczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
ppłk dr n. med. Artur Kiełpiński specjalista psychiatra, specjalista organizacji ochrony zdrowia
261 417 300
2/34
lek. Edyta Kruszyńska-Pilecka specjalista psychiatra
261 417 300
2/36
lek. Anna Kowal-Skimina specjalista psychiatra
261 417 300
2/36

Poradnia Preluksacyjna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
dr. Sławomir Kuczyński specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista rehabilitacji medycznej
261 417 300
175

Poradnia Otolaryngologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Anna Szatkowska specjalista otolaryngolog
261 417 300
134
piel. spec. Ilona Lachowicz
134

Poradnia Ortoptyczna - Leczenia Zeza

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
mgr Marzena Baranowska
261 417 300
207B

Poradnia Ortopedyczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Tadeusz Jarski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
261 417 300
169
lek. Mariusz Sawerski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
261 417 300
175
mgr piel. piel. spec. Katarzyna Smoła specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
169

Poradnia Onkologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Wojciech Kondraciuk specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 300
204
dr n. med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 300
167
piel. spec. Małgorzata Lis
261 417 300
204

Poradnia Okulistyczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Jan Kucharczuk specjalista chorób oczu
261 417 300
206
lek. Ryszard Kołtyś specjalista chorób oczu
261 417 300
206
lek. Aniela Zmaczyńska specjalista chorób oczu
261 417 300
206
lek. Grażyna Kiełb - Kończal specjalista chorób oczu
261 417 300
207A
st. piel. Bożena Bełza
261 417 300
207A
piel. spec. Marzena Butkiewicz
261 417 300
207A
lek. Marzanna Fabrykiewicz-Rogalska specjalista chorób oczu
261 417 300
206C Gabinet Laseroterapii
lek. Zbigniew Małolepszy specjalista chorób oczu
261 417 300
206C Gabinet Laseroterapii
lek. Marcin Mach specjalista chorób oczu
261 417 300
206C Gabinet Laseroterapii
lek. Ryszard Kołtyś specjalista chorób oczu
261 417 300
206C Gabinet Laseroterapii
lek. Katarzyna Skoczylas-Piechowiak specjalista chorób oczu
261 417 300
206C Gabinet Laseroterapii
lek. Aniela Zmaczyńska specjalista chorób oczu
261 417 300
206C Gabinet Laseroterapii
dr n. med. Katarzyna Lachutta specjalista chorób oczu
261 417 300
206C Gabinet Laseroterapii

Poradnia Neurologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Dagmara Sobczyńska specjalista neurolog
261 417 300
127
lek. Magdalena Tomczyk specjalista neurolog
261 417 300
127
dr n. med. Jarosław Tywoniuk specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, certyfikat nr 189 Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
261 417 300
127

Poradnia Neurochirurgiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
prof. dr hab. n.med. Marek Harat specjalista neurochirurg
261 417 094, 261 417 093, 261 417 100
Gabinet Kierownika Kliniki Neurochirurgii, budynek szpitala, III piętro
dr n. med. Bogdan Kitliński
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
dr n. med. W.Narolski
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
dr n. med. P.Gasiński
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
dr n. med. J.Furtak
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
dr n. med. M.Rudaś
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
dr n. med. D.Paczkowski
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
lek. A.Litwinowicz
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
lek. M.Birski
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
lek. M.Rusinek
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro
lek. J.Rakowska
Klinika Neurochirugiii - budynek szpitala 3 piętro

Poradnia Nefrologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. med. Piotr Karbowiak specjalista chorób wewnetrznych i nefrologii
261 417 300
268

Poradnia Medycyny Pracy

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Marek Urban specjalista dermatolog, wenerolog uprawniony do badań okresowych i kierowców
261 417 300
129
spec. piel. Joanna Krentz
261 417 314
128

Poradnia Kontroli Rozruszników

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Bartosz Topoliński specjalista chorób wewnętrznych
261 417 300
263
lek. med. Tomasz Zając specjalista chorób wewnętrznych spacjalista kardiolog
261 417 300
263

Poradnia Kardiologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Grzegorz Kapczyński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
261
lek. med. Tomasz Zając specjalista chorób wewnetrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
263
lek. med. Bartosz Topoliński specjalista chorób wewnętrznych
261 417 300
263
lek. med. Marek Stelak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
261 417 300
263
mgr Aleksandra Lewandowska - Hoffman mł. asystent, rehabilitant
261 417 300
261

Poradnia Ginekologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Marcin Włodarczyk specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 300
160
lek. Rafał Soroko specjalista ginekologii i położnictwa
261 417 300
160
st. położna Zofia Woderska
261 417 342
160
st. położna Elżbieta Jarczok
261 417 342
160

Poradnia Gastroenterologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med. Janusz Rudziński specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
261 417 300
237
lek. med. Patryk Korga specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog
261 417 300
237
mgr piel. Małgorzata Sulecka
237
mgr piel. Małgorzata Kownacka
237

Poradnia Endokrynologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med. Krzysztof Komorowski specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 300
258
dr n.med. Andrzej Krymer specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
261 417 300
237
lek. Piotr Bielicki specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
258

Poradnia Diabetologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med. Jacek Rzeszotarski specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog, specjalista nefrolog
tel. 261 417 355 (wtorek godz. 13:00-17:30), 261 417 300
129
lek.med. Marcin Jóźwiak specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
tel. 261 417 347, 261 417 300
129
lek. Daria Ługowska specjalista chorób wewnętrznych
129

Poradnia Dermatologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Maria Tomaszewska-Gmerek specjalista dermatolog-wenerolog
261 417 300
225
dr n. med. Alina Tomaszewska specjalista dermatolog-wenerolog
261 417 300
225

Poradnia Chirurgii Szczękowej

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. dent. Marcin Jaskólski stomatolog, chirurg stomatologiczny
BUDYNEK SZPITALA 7 PIĘTRO

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Wojciech Kondraciuk specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 300
204
dr n. med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 300
204
piel. spec. Małgorzata Lis
204

Poradnia Chirurgiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
dr n.med.Mariusz Damrat specjalista chirurg ogólny
261 417 300
167
dr n.med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
261 417 300
167
mgr piel. Alicja Rogacka
167

Poradnia Audiologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
dr n. med. Andrzej Krzyżaniak specjalista otolaryngologii, audiologii, foniatrii
261 417 300
132
st. piel. Danuta Rytarowska
132

Poradnia Alergologiczna

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
lek. Wojciech Paradecki specjalista alergolog, spec. dermatolog-wenerolog
261 417 300
264
dr n.med. Cezary Rybacki specjalista alergolog, specjalista pulmonolog
261 417 300
264
lek. Iwona Patyk specjalista chorób wewnętrznych, specjalista pulmunolog, specjalista chorób płuc i alergologii
261 417 300
264
lek. Agata Kalicka specjalista chorób płuc i alergologii
261 417 300
264
st. piel. Krystyna Maślińska
264

Stomatolodzy

LEKARZ POZ
nr telefonu
gabinet
Eugeniusz Szyca lekarz stomatolog, protetyk
261 417 317
260
Magdalena Karłowicz lekarz stomatolog
261 417 345
216
Beata Kłosowska-Dworek lekarz stomatolog, ortodonta
261 417 335
196
Bartosz Majewski lekarz stomatolog
261 417 307
250
Elżbieta Ostrowska lekarz stomatolog
261 417 337
250
Aldona Przybylska-Witkowska lekarz stomatolog
261 417 295
251
Barbara Talar lekarz stomatolog
261 417 344
252A
Anna Wnuk lekarz stomatolog, protetyk
261 417 312
217A
Grażyna Goch lekarz stomatolog, protetyk
261 417 306
217
Eliza Nowak-Maciejewska lekarz stomatolog
261 417 312
217A

Pielęgniarki i Położne

Pielęgniarka / Położna Pielęgniarka / Położna
Środowisko Przychodnia POZ Gabinet nr :
Alina Baryłka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
12
Jolanta Berka pielęgniarka rodzinna
261 417 334
12
Maria Jędraszak specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
12
Halina Jakubowska pielęgniarka rodzinna
261 417 334
12
Bożena Kosiacka pielęgniarka rodzinna
261 417 334
12
Alina Słysz specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
12
Beata Giersz specjalista pielegniarstwa geriatrycznego
261 417 334
12
Marzena Dobek specjalista pielegniarstwa geriatrycznego
261 417 334
12
Ewa Siewkowska specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 334
12
Marzena Szymczak pielęgniarka rodzinna
261 417 334
12
PIELĘGNIARKI POZ - JW 1641, ul. Jacewska 73, INOWROCŁAW
Elżbieta Paprocka Pielęgniarka rodzinna
52-359-72-76
gab. pielęgniarki
Lilianna Dargacz Pielęgniarka rodzinna
52-359-72-76
gab. pielęgniarki
POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE
mgr Maria Bigorowska położna rodzinna, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 311 kom. 694 534 327
1
mgr Anna Gruszczyńska położna rodzinna, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 311 kom. 608 357 780
1
SPIROMETRIA, PRÓBY HISTAMINOWE
mgr piel. Małgorzata Kownacka
261 417 318
PUNKT SZCZEPIEŃ
Mariola Steklińska-Ogórek specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
261 417 309
Żaneta Kuziemska specjalista pielegniarstwa anestezjologicznego
261 417 309
')