Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.10wsk.mil.pl  do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.10wsk.mil.pl

Data publikacji strony internetowej
24.02.1998

Data ostatniej istotnej aktualizacji
11.03.2019

Podmiot
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Adres strony internetowej
www.10wsk.mil.pl

Status zgodności

Serwis 10wsk.mil.pl  jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

niedostosowanie załączonych dokumentów typu PDF, Word i innych popularnych plików tego typu dla osób niewidomych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-06-31

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w konsultacji z firmą odpowiedzialną za stworzenie strony internetowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej szpital@10wsk.mil.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: szpital@10wsk.mil.pl .

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5

Podmiot Leczniczy zlokalizowany jest w trzech kompleksach budynków

1. Budynek Szpitalny, Zintegrowany Blok Operacyjny, Poradnie Specjalistyczne, Gabinety POZ, Wojskowe Centrum Medycyny Pracy – połączone są ze sobą komunikacyjnie (stałe łączniki)

2. Klinika Psychiatrii

3. Zakład Patomorfologii.

Budynek Główny Szpitala posiada 3 wejścia:

1. Wejście od strony pasaży handlowych – pochylnia.

2. Wejście od strony Izby Przyjęć – pochylnia.

3. Wejście przez Rehabilitację – pochylnia, winda.

Zintegrowany Blok Operacyjny posiada 1 wejście:

1. Wejście przez łącznik z budynkiem szpitalnym.

Wewnątrz budynku znajdują się windy.

Wojskowe Centrum Medycyny Pracy usytuowane są w 2-piętrowym budynku, który posiada 2 wejścia:

  1. Wejście z zewnątrz – pochylnia,
  2. Wejście przez łącznik z budynkiem szpitalnym oraz Polikliniką – platforma dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku znajdują się skośne nakładki na schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Poliklinika (poradnie specjalistyczne) usytuowane są w 3- piętrowym budynku, który posiada 2 wejścia:

1. Wejście z zewnątrz – pochylnia,

2. Wejście przez łącznik z budynkiem szpitalnym – bez przeszkód architektonicznych.

Wewnątrz budynku znajdują się windy.

Gabinety POZ usytuowane są na parterze Polikliniki, posiadają 2 wejścia:

1. Wejście Główne od ulicy Powstańców Warszawy – pochylnia,

2. Wejście od szczytu budynku od strony zabudowań Szpitala – bez przeszkód architektonicznych.

Klinika Psychiatrii – budynek parterowy, posiada wejście z zewnątrz.

1. Wejście przez Psychiatrię Dzienną – pochylnia.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na terenie Szpitala:

Data sporządzenia
15.06.2020

Wewnątrz budynku znajdują się windy.

')