Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.10wsk.mil.pl  do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.10wsk.mil.pl

Data publikacji strony internetowej: 1998-02-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-11

Podmiot
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Adres strony internetowej
www.10wsk.mil.pl

Dostępność cyfrowa

Serwis 10wsk.mil.pl  jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niedostosowanie załączonych dokumentów typu PDF, Word i innych popularnych plików tego typu dla osób niewidomych.
 • niedostosowanie obrazków w artykułach zawierających tekst dla osób niewidomych,
 • niedostosowanie załączonych plików video oraz dźwiękowych typu mp3, mp4  i innych popularnych tego typu plików dla osób niesłyszących,
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wybrane filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.11.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej szpital@10wsk.mil.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: szpital@10wsk.mil.pl .

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Link: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rp.

Dostępność architektoniczna

Siedziba 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy znajduje się przy ulicy Powstańców Warszawy w Bydgoszczy.

Do Szpitala można wejść poprzez Biuro Przepustek, które jest wolne od barier architektonicznych. Obiekt dostępny jest z poziomu chodnika, posiada drzwi automatycznie rozsuwane. Wewnątrz  Biura Przepustek znajduje się poczekalnia wyniesiona na wyższym poziom, dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez platformę dźwigową osobową przyschodową. W tej poczekalni znajdują się toalety ogólnodostępne również przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na zewnętrznych drogach komunikacyjnych prowadzących do wszystkich budynków zastosowano obniżone krawężniki.

Budynek Główny Szpitala, Izba Przyjęć, Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy  oraz Zakład Rehabilitacji znajdują się  w jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami).

Pacjent niepełnosprawny ma prawo do przebywania na terenie Szpitala z psem asystującym. Uprawnienie, o którym mowa wyżej, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z w/w uprawnienia, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Szpital zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Pacjent jest zobowiązany zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia do pielęgniarki/ położnej dyżurnej lub lekarza prowadzącego.  

Szpital  zlokalizowany jest w czterech kompleksach budynków:

I. Budynki Główne Szpitala,

II. Klinika Psychiatrii

III. Poliklinika

VI. Budynek Wojskowego Centrum Medycyny Pracy (WCMP)

 1. Budynki Główne Szpitala posiadają 3 wejścia:

1. Wejście główne.

Główne wejście znajduje się w budynku łóżkowym ośmiokondygnacyjnym. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia. Podjazd znajduje się z lewej strony z poziomu chodnika. Wejście główne wyposażone jest w drzwi przesuwne. Poprzez „Pasaż handlowy” można dojść do Punktu Informacji, przy którym znajdują się toalety ogólnodostępne, również przystosowane do osób niepełnosprawnych. Za Izbą Przyjęć znajduje się hol budynku głównego, gdzie znajdują się dwie windy osobowo – towarowe, które komunikują wszystkie piętra najwyższego ośmiokondygnacyjnego budynku wraz z przylegającymi do niego obiektami:

 • dwukondygnacyjnym budynkiem z Kliniką Neurochirurgii (parter) oraz Klinika Neurologii (piętro I);
 • trzykondygnacyjnym budynkiem z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa, Oddziałem Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz  Zintegrowanym  Blokiem Operacyjnym.

Wykorzystując komunikację pionową (windy) w głównym budynku oraz komunikację poziomą (korytarze i łączniki) można dostać się do następnych dwóch obiektów trzykondygnacyjnych diagnostyczno – łóżkowych, które wyposażone są w windy osobowo – towarowe.

Informacje w windach w budynku głównym ośmiokondygnacyjnym dostępne
są w sposób wizualny.

Informacje w windach znajdujących się w budynkach pomiędzy Szpitalem
a Polikliniką dostępne są w sposób wizualny oraz posiadają  oznaczenia w języku Braille’a.

Wszystkie ciągi komunikacyjne poziome i pionowe w budynku głównym są wolne od barier architektonicznych.

2. Wejście od strony Izby Przyjęć

Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na parterze po prawej stronie od głównego wejścia, wyposażone jest w drzwi automatycznie rozsuwane. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania do Izby Przyjęć (pochylnia).  

Do Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego można dostać się korzystając
z estakady z wydzielonym chodnikiem na pierwsze piętro. Drzwi są rozwierne.  Wewnątrz budynku drzwi automatycznie rozsuwane.

W Izbie Przyjęć oraz w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się formularz  zgody pacjenta na wykonanie procedur medycznych w języku Braille’a.

3. Wejście przez Zakład Rehabilitacji.

Wejście przez Zakład Rehabilitacji znajduje się na parterze. Do wejścia prowadzi pochylnia. Wejście wyposażone jest w drzwi automatycznie rozsuwane, następnie drzwi są rozwierne. W Zakładzie Rehabilitacji znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie od wejścia jest winda. Informacje w windzie dostępne są w sposób wizualny oraz posiadają oznaczenia w języku Braille’a.

Wszystkie pomieszczenia w Zakładzie Rehabilitacji znajdują się na jednym poziomie.

 1. Klinika Psychiatrii.

Klinika Psychiatrii  jest budynkiem parterowym, posiada wejście z zewnątrz.
Przy wejściu od strony Psychiatrii  Dziennej  jest pochylnia. Wejście to  wyposażone jest w drzwi rozwierne.

 1. Poliklinika.

Poliklinika jest budynkiem trzykondygnacyjnym.

Wejście do budynku usytuowane jest  od ulicy Powstańców Warszawy.

Do wejścia prowadzi pochylnia. Wejście wyposażone jest w drzwi rozsuwane automatycznie.  Na wprost wejścia głównego zlokalizowany jest punkt informacyjny, ogólna rejestracja oraz pracownie radiologii (po lewej stronie).

Gabinety lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) usytuowane są na parterze budynku Polikliniki (po prawej stronie).

Poradnie Specjalistyczne usytuowane są na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Wszystkie ciągi komunikacyjne poziome i pionowe w budynku Polikliniki są wolne od barier architektonicznych.

Obiekt wyposażony w windy osobowo – towarowe. Informacje w windach dostępne są w sposób wizualny i dotykowy. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niesprawnych ruchowo.

W budynku Nowej Polikliniki usytuowana jest Stacja Dializ. Do wejścia prowadzi pochylnia. Wejście wyposażone jest w drzwi rozwierne. Przy drzwiach znajduje się domofon przeznaczony dla osób korzystających ze Stacji. Wejście od strony holu Polikliniki wyposażone jest w drzwi rozwierne oraz dzwonek.

Przychodnia dla dzieci usytuowana jest na parterze w budynku Wojskowego Centrum Medycyny Pracy „Stara Poliklinika”. Główne wejście znajduje się od ulicy Powstańców Warszawy, wyposażone w pochylnię – podjazd. Wejście to posiada drzwi rozwierne.

Wejście do Poradni dla dzieci od strony wejścia głównego „Starej Polikliniki” wyposażone jest w drzwi rozwierne oraz pochylnię.

Wejście do Poradni dla dzieci od lewej strony budynku „Starej Polikliniki” dostępne jest z poziomu chodnika i wyposażone jest w drzwi rozwierne.

W przychodni dla dzieci znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz kąciki dla matek karmiących.

W budynku „Starej Polikliniki” na parterze i częściowo na piętrze znajduje się Wojskowe Centrum Medycyny Pracy. Na piętrze, w trakcie przebudowy, znajdują się pomieszczenia przeznaczone na Zakład Analityki Lekarskiej. Na piętro można dostać się dzięki platformie dźwigowej osobowej. Poprzez piętro i umieszczoną na schodach w kierunku „Nowej Polikliniki” pochylnię oraz platformę dźwigową osobową przyschodową można dojść do budynku „Nowej Polikliniki”.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na terenie Szpitala:

 • przed wejściem do budynku Szpitala od strony Izby Przyjęć,
 • przed wejściem do budynku szpitalnego od strony Zakładu Rehabilitacji,
 • w Garażu Wielopoziomowym,
 • na parkingu przed budynkiem „nowej” Polikliniki,
 • przed budynkiem Patomorfologii od strony ulicy Powstania Listopadowego,
 • na parkingu przed budynkiem Wojskowego Centrum Medycyny Pracy „Stara Poliklinika”.

Koordynator dostępności: mjr mgr piel. Iwona Żuczek

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.10wsk.mil.pl  do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.10wsk.mil.pl

Data publikacji strony internetowej: 1998-02-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-11

Podmiot
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Adres strony internetowej
www.10wsk.mil.pl

Dostępność cyfrowa

Serwis 10wsk.mil.pl  jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niedostosowanie załączonych dokumentów typu PDF, Word i innych popularnych plików tego typu dla osób niewidomych.
 • niedostosowanie obrazków w artykułach zawierających tekst dla osób niewidomych,
 • niedostosowanie załączonych plików video oraz dźwiękowych typu mp3, mp4  i innych popularnych tego typu plików dla osób niesłyszących,
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wybrane filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.11.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej szpital@10wsk.mil.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: szpital@10wsk.mil.pl .

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Link: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rp.

Dostępność architektoniczna

Siedziba 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy znajduje się przy ulicy Powstańców Warszawy w Bydgoszczy.

Do Szpitala można wejść poprzez Biuro Przepustek, które jest wolne od barier architektonicznych. Obiekt dostępny jest z poziomu chodnika, posiada drzwi automatycznie rozsuwane. Wewnątrz  Biura Przepustek znajduje się poczekalnia wyniesiona na wyższym poziom, dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez platformę dźwigową osobową przyschodową. W tej poczekalni znajdują się toalety ogólnodostępne również przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na zewnętrznych drogach komunikacyjnych prowadzących do wszystkich budynków zastosowano obniżone krawężniki.

Budynek Główny Szpitala, Izba Przyjęć, Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy  oraz Zakład Rehabilitacji znajdują się  w jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami).

Pacjent niepełnosprawny ma prawo do przebywania na terenie Szpitala z psem asystującym. Uprawnienie, o którym mowa wyżej, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z w/w uprawnienia, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Szpital zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Pacjent jest zobowiązany zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia do pielęgniarki/ położnej dyżurnej lub lekarza prowadzącego.  

Szpital  zlokalizowany jest w czterech kompleksach budynków:

I. Budynki Główne Szpitala,

II. Klinika Psychiatrii

III. Poliklinika

VI. Budynek Wojskowego Centrum Medycyny Pracy (WCMP)

 1. Budynki Główne Szpitala posiadają 3 wejścia:

1. Wejście główne.

Główne wejście znajduje się w budynku łóżkowym ośmiokondygnacyjnym. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia. Podjazd znajduje się z lewej strony z poziomu chodnika. Wejście główne wyposażone jest w drzwi przesuwne. Poprzez „Pasaż handlowy” można dojść do Punktu Informacji, przy którym znajdują się toalety ogólnodostępne, również przystosowane do osób niepełnosprawnych. Za Izbą Przyjęć znajduje się hol budynku głównego, gdzie znajdują się dwie windy osobowo – towarowe, które komunikują wszystkie piętra najwyższego ośmiokondygnacyjnego budynku wraz z przylegającymi do niego obiektami:

 • dwukondygnacyjnym budynkiem z Kliniką Neurochirurgii (parter) oraz Klinika Neurologii (piętro I);
 • trzykondygnacyjnym budynkiem z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa, Oddziałem Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz  Zintegrowanym  Blokiem Operacyjnym.

Wykorzystując komunikację pionową (windy) w głównym budynku oraz komunikację poziomą (korytarze i łączniki) można dostać się do następnych dwóch obiektów trzykondygnacyjnych diagnostyczno – łóżkowych, które wyposażone są w windy osobowo – towarowe.

Informacje w windach w budynku głównym ośmiokondygnacyjnym dostępne
są w sposób wizualny.

Informacje w windach znajdujących się w budynkach pomiędzy Szpitalem
a Polikliniką dostępne są w sposób wizualny oraz posiadają  oznaczenia w języku Braille’a.

Wszystkie ciągi komunikacyjne poziome i pionowe w budynku głównym są wolne od barier architektonicznych.

2. Wejście od strony Izby Przyjęć

Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na parterze po prawej stronie od głównego wejścia, wyposażone jest w drzwi automatycznie rozsuwane. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania do Izby Przyjęć (pochylnia).  

Do Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego można dostać się korzystając
z estakady z wydzielonym chodnikiem na pierwsze piętro. Drzwi są rozwierne.  Wewnątrz budynku drzwi automatycznie rozsuwane.

W Izbie Przyjęć oraz w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się formularz  zgody pacjenta na wykonanie procedur medycznych w języku Braille’a.

3. Wejście przez Zakład Rehabilitacji.

Wejście przez Zakład Rehabilitacji znajduje się na parterze. Do wejścia prowadzi pochylnia. Wejście wyposażone jest w drzwi automatycznie rozsuwane, następnie drzwi są rozwierne. W Zakładzie Rehabilitacji znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie od wejścia jest winda. Informacje w windzie dostępne są w sposób wizualny oraz posiadają oznaczenia w języku Braille’a.

Wszystkie pomieszczenia w Zakładzie Rehabilitacji znajdują się na jednym poziomie.

 1. Klinika Psychiatrii.

Klinika Psychiatrii  jest budynkiem parterowym, posiada wejście z zewnątrz.
Przy wejściu od strony Psychiatrii  Dziennej  jest pochylnia. Wejście to  wyposażone jest w drzwi rozwierne.

 1. Poliklinika.

Poliklinika jest budynkiem trzykondygnacyjnym.

Wejście do budynku usytuowane jest  od ulicy Powstańców Warszawy.

Do wejścia prowadzi pochylnia. Wejście wyposażone jest w drzwi rozsuwane automatycznie.  Na wprost wejścia głównego zlokalizowany jest punkt informacyjny, ogólna rejestracja oraz pracownie radiologii (po lewej stronie).

Gabinety lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) usytuowane są na parterze budynku Polikliniki (po prawej stronie).

Poradnie Specjalistyczne usytuowane są na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Wszystkie ciągi komunikacyjne poziome i pionowe w budynku Polikliniki są wolne od barier architektonicznych.

Obiekt wyposażony w windy osobowo – towarowe. Informacje w windach dostępne są w sposób wizualny i dotykowy. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niesprawnych ruchowo.

W budynku Nowej Polikliniki usytuowana jest Stacja Dializ. Do wejścia prowadzi pochylnia. Wejście wyposażone jest w drzwi rozwierne. Przy drzwiach znajduje się domofon przeznaczony dla osób korzystających ze Stacji. Wejście od strony holu Polikliniki wyposażone jest w drzwi rozwierne oraz dzwonek.

Przychodnia dla dzieci usytuowana jest na parterze w budynku Wojskowego Centrum Medycyny Pracy „Stara Poliklinika”. Główne wejście znajduje się od ulicy Powstańców Warszawy, wyposażone w pochylnię – podjazd. Wejście to posiada drzwi rozwierne.

Wejście do Poradni dla dzieci od strony wejścia głównego „Starej Polikliniki” wyposażone jest w drzwi rozwierne oraz pochylnię.

Wejście do Poradni dla dzieci od lewej strony budynku „Starej Polikliniki” dostępne jest z poziomu chodnika i wyposażone jest w drzwi rozwierne.

W przychodni dla dzieci znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz kąciki dla matek karmiących.

W budynku „Starej Polikliniki” na parterze i częściowo na piętrze znajduje się Wojskowe Centrum Medycyny Pracy. Na piętrze, w trakcie przebudowy, znajdują się pomieszczenia przeznaczone na Zakład Analityki Lekarskiej. Na piętro można dostać się dzięki platformie dźwigowej osobowej. Poprzez piętro i umieszczoną na schodach w kierunku „Nowej Polikliniki” pochylnię oraz platformę dźwigową osobową przyschodową można dojść do budynku „Nowej Polikliniki”.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na terenie Szpitala:

 • przed wejściem do budynku Szpitala od strony Izby Przyjęć,
 • przed wejściem do budynku szpitalnego od strony Zakładu Rehabilitacji,
 • w Garażu Wielopoziomowym,
 • na parkingu przed budynkiem „nowej” Polikliniki,
 • przed budynkiem Patomorfologii od strony ulicy Powstania Listopadowego,
 • na parkingu przed budynkiem Wojskowego Centrum Medycyny Pracy „Stara Poliklinika”.

Koordynator dostępności: mjr mgr piel. Iwona Żuczek

 • e-mail: iwona.zuczek@10wsk.mil.pl
 • tel. 261 416 200

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt