Informator dla pacjenta

Spis treści

Przyjęcie do szpitala
Przejdź
Odwiedziny pacjentów
Przejdź
Wypis pacjenta ze szpitala
Przejdź
Opieka duszpasterska
Przejdź
Baza noclegowa dla osób odwiedzających chorego (Dom Medyka)
Przejdź
Parking
Przejdź
Akty prawne
Przejdź
Wnioski
Przejdź
Skargi i wnioski
Przejdź
Krajowa Sieć Onkologiczna
Przejdź
Zespół Etyczny
Przejdź

Przyjęcie do szpitala

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak:

dowód osobisty,

raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA bądź zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny ZUS ZCNA lub inny dokument potwierdzający odprowadzenie składki zdrowotnej,

aktualne skierowanie do szpitala

Przyjęcie Pacjenta następuje na parterze głównego budynku szpitala w Izbie Przyjęć, gdzie Rejestratorki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby. Przy Izbie Przyjęć funkcjonuje przebieralnia i depozyt ubraniowy gdzie Pacjent ma możliwość pozostawić swoje rzeczy osobistych (nie dotyczy przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze czy biżuteria).

Regulamin obowiązujący pacjentów leczonych w 10.WSZKZP SPZOZ w Bydgoszczy
Pobierz

Odwiedziny pacjentów

Pobierz

Parking

Pobierz

Wypis Pacjenta ze szpitala

O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent dowiaduje się w dzień lub w przeddzień wypisu. Jeżeli Pacjent jest osobą pracującą zgłasza sekretarce medycznej lub pielęgniarce oddziałowej potrzebę otrzymania zwolnienia lekarskiego i dostarcza dowód osobisty oraz legitymację ubezpieczeniową z aktualną pieczątka i Numerem Identyfikacji Podatkowej zakładu pracy.W dniu wypisu do godz. 10.00 Pacjent informuje pracownika gospodarczego danego oddziału, o konieczności odbioru swoich rzeczy osobistych z depozytu ubraniowego.

Opieka duszpasterska

Ksiądz Kapelan 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy ks. ppor. Krzysztof KISZOWSKI oraz ks. ppor. Jakub KUZIA tel. 667678298

Baza noclegowa dla osób odwiedzających chorego (Dom Medyka)

Akty prawne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 849 z późn. zm.)
Pobierz
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
Pobierz
USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Pobierz

Wnioski

Pobierz
Pobierz
Pobierz

Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg I wniosków przez komendanta szpitala: W każdy poniedziałek – godz. 12.00 – 14.00

Pełnomocnik ds. Praw pacjenta:

płk lek. Piotr Karolak

261 417 204

przyjmuje w czwartki w godz. od 11.00 do 11.30 w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Rzecznik Praw Pacjenta:

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

biuro czynne:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 18.00 oraz soboty 8.00 – 16.00

ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

 telefoniczna informacja pacjenta: 800 190 590

e- mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Krajowa Sieć Onkologiczna

W związku z wejściem w życie Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dostępne są u Koordynatora ds. pacjenta onkologicznego Pani Anny Kardasiak w dni powszednie od 7:00 do 14:35.

261 416 141
a.kardasiak@10wsk.mil.pl

Pielęgniarki socjalne 

Maria Andryańczyk oraz Jolanta Lewandowska

261 416 095

Zespół etyczny

W 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje Zespół Etyczny, który został powołany w celu rozwiązywania problemów natury etycznej dotyczących pacjentów i personelu.

Skład Zespołu Etycznego w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ.

W skład Zespołu Etycznego wchodzą osoby zatrudnione w 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, farmaceuta, radca prawny oraz psycholog. Zespół Etyczny współpracuje z osobą duchowną.

Zadania Zespołu Etycznego

Do podstawowych zadań Zespołu Etycznego należy:

Nadzór nad przestrzeganiem

Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy, Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Kodeksu Etyki Zawodowej Farmaceutów.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

zagadnień etycznych zgłaszanych przez personel Szpitala, pacjentów i ich rodziny.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

i zagadnień etycznych dotyczących relacji między personelem medycznym i pacjentami oraz między pracownikami Szpitala.

Zespół Etyczny rozpatruje między innymi problemy i zagadnienia dotyczące:

naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
sytuacji konfliktowych w relacjach z udziałem pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów,
podejrzenia mobbingu wśród personelu i innych problemów występujących we współpracy między pracownikami Szpitala mającymi wpływ na świadczenie usług medycznych,
pobrania narządów do transplantacji (rozmowy z rodziną, wsparcie dla lekarza lub koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
wątpliwości etycznych odnośnie kwalifikowania do różnych metod terapii lub prowadzonego leczenia (np. kontynuacja terapii daremnej).

Wskazania do kontaktu z Zespołem Etycznym

  1. Dostrzeżenie istniejącego problemu etycznego.
  2. Brak możliwości rozwiązania problemu etycznego w sposób satysfakcjonujących dla osób zainteresowanych.
  3. Chęć konstruktywnej współpracy w zakresie prac Zespołu Etycznego.

Kontakt z Zespołem Etycznym

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny może odbywać się przez:

Warunki formalne pisemnego wniosku

Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
  2. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
  3. Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
  4. Opis problemu etycznego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Pobierz

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

Prawo złożenia wniosku do Zespołu przysługuje pacjentom, ich rodzinom, opiekunom prawnym, pracownikom Szpitala oraz innym osobom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem (np. wolontariusze).

Sposób rozpatrzenia wniosku

Zespół rozpatruje problemy i zagadnienia etyczne na wniosek Komendanta ( w przypadku problemów zgłaszanych przez pacjentów) lub na wniosek zainteresowanych stron ( dotyczy personelu).Zespół Etyczny zbiera się w przypadku wpływu wniosku w pełnym składzie lub w składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu albo wskazaną osobę. Po obradach Zespołu Etycznego wydawana jest pisemna odpowiedź na wniosek.

Informacja

o wpływie działalności wykonywanej przez 10 Wojskowy
Szpital Kliniczny Z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy na zdrowie ludzi i na środowisko za 2023 rok.

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. W jednostce organizacyjnej nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt