10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w ramach Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, będzie realizował projekt nr POIS.09.01.00-00-0150/17 pt.: „Doposażenie Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy”.

 • Ultrasonograf (1 szt.)
 • Podstawowy monitor funkcji życiowych (3 szt.)
 • Monitor funkcji życiowych (5 szt.)
 • Kapnometr (2 szt.)
 • Wózek transportowo-zabiegowy (3 szt.)
 • Monitor diagnostyczny RTG (3 szt.)
 • Aparat RTG ramię C (1 szt.)

Planowana wartość całkowita projektu – 1 593 688,60 zł w tym:

 • dofinansowanie z EFRR –1 343 657,56 zł
 • kwota współfinansowania wkładu własnego przez Ministerstwo Zdrowia –237 116,04 zł
 • wkład własny –12 915,00 zł

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w zakresie ratowania zdrowia i życia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w woj. kujawsko-pomorskim.

Natomiast celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy poprzez doposażenie Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Poprawa jakości i zwiększenie funkcjonalności wyposażenia KSzOR.
 • Zwiększenie dostępności do aparatury medycznej niezbędnej do ratowania życia i zdrowia.
 • Poprawa jakości i efektywności oferowanych procedur medycznych oraz prowadzonych badań diagnostycznych u pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
 • Usprawnienie pracy personelu medycznego wpływające na jakość leczenia.

Dzięki realizacji projektu KSzOR zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt, co umożliwi podniesienie standardów wyposażenia oddziału i częściowe odnowienie posiadanych zasobów sprzętowych.

Zakupiona aparatura umożliwi dostosowanie posiadanego wyposażenia do aktualnego i przyszłego popytu na świadczenia medyczne dot. ratowania zdrowia i życia, w tym zwiększenia liczby stanowisk intensywnej terapii w obszarze wstępnej intensywnej terapii.

Doposażenie oddziału umożliwi bardziej efektywne wypełnianie zadań nałożonych na KSzOR ustawowo i polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Dzięki sprzętowi możliwe będzie szybsze diagnozowanie pacjentów, co umożliwi szybsze decyzje terapeutyczne i zmniejszy ryzyko ewentualnych powikłań oraz nieprecyzyjnych rozpoznań u pacjentów.

Doposażenie KSzOR usprawni także pracę personelu medycznego.

Projekt współfinansowany są przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt