RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz ,tel: 261 417 220, 261 417 222, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała , pod adresem m.powala@10wsk.mil.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i szczególnie chronione w takie jak:
  • Dane pacjentów: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, płeć, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i pobytu, pokrewieństwo
   (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach, preferencjach seksualnych, czy dane genetyczne w przypadku, a w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres email, identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki),
  • Dane osób, które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej: imię, nazwisko, nr telefonu, stopień pokrewieństwa, adres.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu ustalenia tożsamości pacjenta, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię, e-rejestrację),
  • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji celem realizacji praw pacjenta, w tym odbieranie i archiwizacja oświadczeń pacjenta, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie zdrowia,
  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym) w celu nawiązania kontaktu pod podanym nr telefonu czy adresem email, aby np. potwierdzić rejestrację, przypomnieć bądź odwołać termin, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru badań,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości celem wystawienia np. rachunków za wykonanie przez 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu i obrony praw 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (tzw. Prawnie uzasadniony interes Administratora),
 5. Korzystanie z usług 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, jako podmiot leczniczy, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta
  z wykorzystaniem jego danych, czy wystawienia rachunku. W takim przypadku podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza ratującymi życie). Podanie nr telefonu czy adresu email odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie jednak skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz wówczas kontakt będzie niemożliwy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość na adres pocztowy bądź e-mailowy.
 7. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, realizacji praw pacjenta czy zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie nimi, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej .
 11. Pani/Pana dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy,że

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy ( dalej 10 WSzK z P), ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, w imieniu którego występuje Komendant Szpitala ,tel: 261 417 220,261 417 222, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała , pod adresem m.powala@10wsk.mil.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 30 dni , chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i  ich sprostowania.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-671 Bydgoszcz, tel: 261 417 220, 261 417 222, email: szpital@10wsk.mil.pl.
 2. W zakresie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Markiem Powała pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl; tel: 667 671 318;
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenach Szpitala oraz zabezpieczenia mienia w oparciu o  art. 6 ust 1 lit.c i  e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są :
  – budynki (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo Szpitala,
  – obszar wokół budynków (place manewrowe i drogi dojazdowe, parkingi ,część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości);
 5. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU TOPSOR

w zakresie realizacji projektu TOPSOR  pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR): w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej „RODO”) informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy ( dalej 10 WSzK z P), ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, w imieniu którego występuje Komendant Szpitala ,tel: 261 417 220,261 417 222, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała, , pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR), na podstawie art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania nałożonego na SOR, w związku z funkcjonowaniem systemu TOPSOR, w szczególności w zakresie gromadzenia danych w odniesieniu do czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie medyczne oraz procesu segregacji medycznej. Dane zawarte w karcie segregacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tej karty obejmują:

1) dane umożliwiające identyfikację podmiotu leczniczego i komórki organizacyjnej,

2) dane umożliwiające identyfikację pacjenta objętego procesem segregacji medycznej i kolejkowania

3) informacje dotyczące przyjęcia do szpitala, w tym numer księgi głównej i numer księgi oddziałowej,

4) informacje dotyczące stanu zdrowia, tj. całość treści karty segregacji medycznej,

5) dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej wpisu w karcie segregacji medycznej,

6) datę i godzinę zakończenia segregacji medycznej.

 1. Dane osobowe zostały powierzone podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla systemu TOPSOR tj. Konsorcjum firm: MAXTO ITS Sp z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka i SENSONICS Sp. o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn, będącego Wykonawcą.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawem w sposób zautomatyzowany w oparciu o system TOPSOR, w którym są przetwarzane dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych w systemie jest elementem wspomagającym personel medyczny w ustaleniu kolejności przyjęcia, uzależnionym od stopnia zagrożenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych służy do ustalenia kategorii zagrożenia w pięciostopniowej skali i określeniu o czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych, a także rejestracji i przyjęć.
 4. Zgodnie z art. 33a ust. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ww. ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat od ich uzyskania. Po upływie tego terminu przechowywane dane powinny zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczyt.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone odpowiednio w art. 16, 17 lub 18 RODO. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy,
  ul. Powstańców Warszawy 5, 85-671 Bydgoszcz, tel: 261 417 220, 261 417 222, email: szpital@10wsk.mil.pl.
 2. W zakresie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Markiem Powała pod adresem e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl; tel: 667 671 318;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy.
 4. Administrator przetwarza również Pani/Pana dane w celu związanym z przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. numer telefonu, adres email, wizerunek.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Szpitala, podmioty i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat [art. 94 ust.9b ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy  ( Dz.U 2019, poz 141), od dnia zakończenia stosunku pracy.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),
  b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),
  c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),
  d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby),przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZPITALEM

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszcz ,w imieniu którego występuje Komendant Szpitala ( dalej 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy), ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, ,tel: 261 417 220,261 417 222, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała , pod adresem m.powala@10wsk.mil.pl
 3. Podanie danych osobowych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej/świadczeniem usług jest wymogiem ustawowym oraz ich przetwarzanie jest wymogiem prawnym dla 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy Wykonanie obowiązków przedsiębiorcy zgodnie z przepisami prawa może być zrealizowane po uzyskaniu informacji dotyczących danych osobowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w szczególności Artykuł 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy są: są osoby fizyczne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej upoważnione przez współpracujących lub upoważnienie do odbioru danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z zapisami ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 29 września 199 4 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 7. Osoba współpracująca ma prawo do dostępu do danych osobowych. W celu uzyskania informacji o wszystkich prawach przysługujących osobie współpracującej, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Osoba współpracująca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy (dalej 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy), ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, w imieniu którego występuje Komendant Szpitala ,tel: 261 417 220,261 417 222, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała, pod adresem m.powala@10wsk.mil.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*WYJAŚNIENIE: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** WYJAŚNIENIE: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** WYJAŚNIENIE: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy ( dalej 10 WSzK z P), ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, w imieniu którego występuje Komendant Szpitala ,tel: 261 417 220,261 417 222, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała , pod adresem m.powala@10wsk.mil.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

 1. dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej – administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 RODO oraz art. 26 ust. 1 – 2b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Dane osobowe osób ubiegających się o udostępnienie dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, której dotyczył wniosek o udostępnienie, z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie;
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, i  ich sprostowania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcie wniosku lub odmową udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej;

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt