Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Klinika Psychiatryczna

W sprawie informacji o terminach oraz rejestracji do Poradni Psychiatrycznej prosimy kontaktować się z Rejestracją Polikliniki pod nr. 261 417 300.

 

W skład Kliniki Psychiatrycznej wchodzą:

 • Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny

Pełny wachlarz świadczeń udzielanych w Klinice opisujemy poniżej.

Adres oddziału:

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Kontakt telefoniczny:

tel.: 261 416 176

Kontakt elektroniczny:

email: psychiatria@10wsk.mil.pl
Skład personalny

p.o. Ordynator
Oddziału Dziennego Psychiatrycznego


lek. med. Hanna Banach-Wawrzyniak

specjalista w dziedzinie psychiatrii

Ordynator
Oddziału Klinicznego Psychiatrycznego


dr n. med. Magda Flinik-Jankowska

specjalista w dziedzinie psychiatrii

Konsultant Kliniki
Psychiatrycznej


płk rez. dr n. med. Rafał Lubosik

specjalista w dziedzinie psychiatrii

Pielęgniarka Oddziałowa
Kliniki Psychiatrycznej


mgr Marlena Nita
Pozostały personel:
Lekarze w trakcie specjalizacji:
dr n. med. Krzysztof Nicpoń
por. lek. Magdalena Buczkowska
por. lek. Anna Sobczak - Łągwa
ppor. lek. Magdalena Śmiałek
ppor. lek. Michał Mazurkiewicz
lek. Wojciech Drzążdzewski
Psycholodzy:
mgr Magdalena Woźniak
specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie spec. z psychologii klinicznej
mgr Gracjana Gronowska
psycholog
mgr Angelika Gmerek
psycholog, terapeuta zajęciowy
mgr Helena Balcer
terapeuta zajęciowy
Zakres działalności

Prowadzi diagnostykę, leczenie i rehabilitację psychiatryczną dla osób cierpiących z powodu:

 • chorób i zaburzeń psychicznych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń afektywnych osób dorosłych,
 • stresu pourazowego,
 • psychogeriatrii
 • uzależnień,

w formie leczenia psychiatrycznego stacjonarnego farmakologicznego i psychoterapeutycznego wraz z możliwością kontynuacji zdrowienia w oddziale dziennym.

Ponadto personel Oddziału zajmuje się:

 • szeroką działalnością orzeczniczą sądowo-psychiatryczną zarówno w formie badań, jak i obserwacji szpitalnych,
 • wykonuje ekspertyzy psychiatryczne dla innych niż sądowe, uprawnionych instytucji,
 • zajmuje się organizacją i prowadzeniem grup wsparcia kryzysowego w sytuacjach kryzysowych w dowolnym miejscu świata.

Ważnym elementem funkcjonowania Oddziału jest także działalność naukowo–dydaktyczna, m.in. w zakresie:
szkolenia personelu wszystkich szczebli, pracy naukowej i publikowania prac naukowych, zdobywania wyższych stopni naukowych oraz specjalizacyjnych.

Personel Oddziału aktywnie uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych psychiatrycznych, psychologicznych oraz w zakresie psychoterapii i organizacji służby zdrowia.

Działalność naukowo-dydaktyczna koncentruje się również na zagadnieniach psychiatrii wojennej i wojskowej oraz psychiatrii katastrof, co znalazło swój wyraz w zaangażowaniu się personelu Kliniki w pomoc dla porażonych żołnierzy w konfliktach poza granicami Polski, w tym: na Bałkanach, w Afganistanie, Iraku i innych.

Działalność Oddziału obejmuje również pomoc szkoleniową, dydaktyczną i doradczą na rzecz wojska dotyczącą terroryzmu.

Dodatkowo warto wspomnieć, że w latach 2014-2015 realizowaliśmy „Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno- psychiatrycznym”. Jest to profilaktyczny program zdrowotny MON dotyczący stresu bojowego oraz jego bliższych i dalszych konsekwencji. Program skierowany jest do żołnierzy wyjeżdżających na misje, dowódców pododdziałów bojowych, oraz dowódców związków taktycznych, koordynatorów i opiekunów indywidualnych, oficerów wychowawczych, psychologów, lekarzy, kapelanów. Jego celem jest przygotowanie ww. osób do możliwości wystąpienia u nich samych, ich kolegów, przełożonych lub podwładnych objawów z grupy zaburzeń stresowych pourazowych związanych z udziałem w działaniach bojowych w ramach PKW.

„Chory przychodzi ze swym bólem, cierpieniem, wołaniem o pomoc. A lekarz, nie bacząc na lęk chorego (i swój własny), wiedząc, jak mało wie (zawsze mało), mówi: Stanę przy tobie. Razem spojrzymy niebezpieczeństwu w twarz.”
prof. Andrzej Szczeklik-Kore

Oddział Dzienny Psychiatryczny 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy:

 • pomaga osobom po przebytych chorobach psychicznych,
 • stanowi kontynuację leczenia całodobowego
 • jest alternatywnym leczeniem dla osób w nawrocie objawów choroby psychicznej
 • jest wsparciem terapeutycznym dla leczenia ambulatoryjnego.

Ideą podstawową w naszym programie terapii jest integracja leczenia farmakologicznego, psychoterapii i programu rehabilitacji psychiatrycznej.
W sposób zintegrowany przeplatają się trzy płaszczyzny oddziaływania na chorego:

 • psychologiczna – psychoterapia grupowa i indywidualna,
 • biologiczna – farmakoterapia,
 • behawioralna – trening kompetencji społecznych, trening komunikacji, asertywności.

REHABILITACJA PSYCHIATRYCZNA

Zajęcia przeznaczone są dla osób po przebytym epizodzie psychotycznym lub po hospitalizacji związanej z zaostrzeniem objawów choroby psychicznej. Stanowią także alternatywę dla hospitalizacji całodobowej w sytuacjach nasilenia się objawów choroby czy z powodu konieczności zintensyfikowania leczenia ambulatoryjnego. Wskazana jest zawsze, kiedy pacjent dotknięty chorobą psychiczną wymaga wsparcia, aktywizacji, pomocy w systematycznym leczeniu, korekty farmakoterapii, a także pomocy dla członków rodziny.
Celem zajęć rehabilitacyjnych jest:

 • zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych i przeciwdziałanie ich nawrotom;
 • nauka aktywnego udziału we własnym leczeniu;
 • nauka i doskonalenie umiejętności społecznych, praktycznych, w tym samoobsługi;
 • poszukiwanie odpowiednich form rozwoju osobistego
 • wspieranie rozwoju osobistego;
 • integracja społeczna;
 • wsparcie i edukacja rodzin;
 • przeciwdziałanie inwalidyzacji

Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach, gdzie przez nawiązanie relacji zawiązuje się przestrzeń wzajemnego zaufania, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. Stanowi ona podstawę w procesie przemiany postaw pacjentów i pomaga uczyć radzenia sobie z chorobą i trudnościami życia codziennego. Wykorzystywane różnorodne formy i techniki terapeutyczne pomagają w dostosowaniu programu do potrzeb i możliwości konkretnych pacjentów.
Obejmują:

 • zajęcia z edukacji i psychoedukacji;
 • terapię zajęciową;
 • trening umiejętności społecznych;
 • arteterapię;
 • terapię ruchową;
 • sesje pomocy psychologicznej, w szczególności w postaci psychoterapii indywidualnej, grupowej.

Zakres programowy zajęć rehabilitacyjnych to:
sesje pomocy psychologicznej – przygotowanie do rozwiązywania problemów emocjonalnych, interpersonalnych, do postępowania w sytuacjach kryzysowych, także z udziałem rodzin pacjentów; psychoterapia indywidualna stanowi wsparcie w procesie terapii grupowej . Jest to także przestrzeń budowania osobistego planu terapii i wsparcia w jego realizacji;
farmakoterapia – pacjenci objęci są opieką psychiatryczną, otrzymują pomoc w kontynuowaniu leczenia i korygowaniu farmakoterapii w zależności od potrzeb w danym okresie leczenia. Ustalany jest też plan leczenia na okres po hospitalizacji;
psychoedukacja – przedstawienie pacjentowi podstawowej wiedzy na temat jego choroby, możliwości i konieczności leczenia;
terapia zajęciowa – dostosowane do potrzeb i możliwości pacjentów ćwiczenie umiejętności koncentracji, ćwiczenie umiejętności organizacji wykonywania kolejnych czynności prowadzących do realizacji określonego zadania; trening umiejętności społecznych – pacjenci zaproszeni są do poszerzania, korygowania i uczenia się nowych zachowań społecznych.
Mają możliwość pracy nad rozwijaniem funkcji poznawczych poprzez m.in. ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi, skupiania się, analizowania, wyciągania wniosków. Trening ten jest uczeniem się nowych zadań, podejmowaniem nowych aktywności w codziennym życiu, nabywaniem lub rozwijaniem umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, komunikacyjnych oraz umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z procesu leczenia;
arteterapia – poznawanie i doskonalenie zróżnicowanych form i technik sztuki pomocnych we wzmacnianiu rozwoju osobistego pacjenta;
trening asertywności – pacjenci zaczynają trening od dostrzegania i doceniania siebie jako Wartości, na czym budują umiejętność wyrażania swego zdania w poszanowaniu wartości innego człowieka;
trening komunikacji – pozwala pacjentom podjąć próbę korygowania swoich sposobów nawiązywania i utrzymywania znajomości, komunikowania się, porozumiewania z innymi, szczególnie z bliskimi, bądź ważnymi osobami, ale także uczenia się komunikacji z grupą społeczną. Ćwiczymy umiejętność wyrażania swojego zdania, dzielenia się swoimi odczuciami, emocjami, wyrażania swoich potrzeb, a także umiejętność aktywnego słuchania;
terapia ruchowa – zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA proponowana w naszym Oddziale pomaga w:

 • zaburzeniach depresyjnych,
 • zaburzeniach adaptacyjnych,
 • przewlekłym stresie,
 • leczeniu fobii, zespołów lękowych,
 • leczeniu zaburzeń obsesyjnych,
 • zespole stresu pourazowego,
 • zaburzeniach emocjonalnych,
 • trudnościach w relacjach międzyludzkich,
 • nieśmiałości,
 • zaburzeniach jedzenia.

W grupie terapeutycznej pracujemy z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym także z wykorzystaniem psychodramy.

Czym jest psychodrama?
Psychodrama jest metodą, za pomocą której człowiek może badać psychologiczne wymiary swojego problemu czy nurtującego go tematu poprzez odtworzenie, odegranie konfliktowej sytuacji zamiast opowiadania o niej. Stworzona przez Jakuba Moreno na początku dwudziestego wieku, przez lata była modyfikowana i rozwijana tak, aby dostosować jej narzędzia do różnych potrzeb i sytuacji grupowych. Obecnie jest szeroko stosowana na całym świecie w psychoterapii, rozwoju osobistym, edukacji, biznesie.

Dlaczego psychodrama?
Kiedy jesteś na scenie, rzeczy się zdarzają. Wtedy wszystko w Tobie rezonuje, Twoje ciało, umysł i serce spotykają się w tym, co się wydarza. Znajdujesz się w przestrzeni swobody odczuwania.
Spotykasz się z własną historią, w aktualnych zdarzeniach tu i teraz, których korzenie mogą mieć miejsce w twojej przeszłości, aktualnych sytuacjach w Twoim życiu lub wydarzą się w przyszłości.
Odnajdujesz się w centrum przemiany, która angażuje Ciebie, członków grupy i terapeutę lub lidera.

Metoda ta pozwala uczestnikom:
lepiej poznać samego siebie, poszerzyć swoje rozumienie i odczuwanie świata dzięki zobaczeniu i doświadczeniu go z pozycji innych, często ważnych dla siebie osób,
zrozumienie własnych relacji, emocji i prób ich zmiany,
twórcze przekształcanie swoich niekorzystnych form funkcjonowania, poszukiwanie nowych dróg rozwiązywania trudnych sytuacji, rozwijanie swojej kreatywności i spontaniczności, kreatywne poznawanie i rozwijanie siebie, życia i relacji z innymi ludźmi,
dostarczanie sobie wzajemnie przez członków grupy informacji na swój temat, dzielenie się własnymi przeżyciami.

Aby zostać przyjętym do Kliniki Psychiatrycznej 10. WSzKzP SPZOZ należy zgłosić się osobiście ze skierowaniem od lekarza psychiatry, aktualnie sprawującego opiekę nad pacjentem, na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego”.

Skierowanie winno zawierać szczegółowy opis dotychczasowego przebiegu choroby i leczenia oraz sformułowanie problemu diagnostycznego lub terapeutycznego, które hospitalizacja w Klinice miałaby rozstrzygnąć.

Termin przyjęcia do Kliniki ustala:

 • na oddział stacjonarny: Kierownik Kliniki, Ordynator Oddziału;
 • na oddział dzienny: Ordynator Oddziału

Prosimy się zgłaszać w piątki w godzinach 9.00-11.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu 261 417 236.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Oddziału:
dowód osobisty,
skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza psychiatrę.

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza i po ustaleniu terminu oraz po osobistej rozmowie z lekarzem lub psychologiem oddziału.

')