Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Rada Społeczna

Na podstawie art. 48 ust.1, 5 oraz ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.2190 z poźn. zm.) , w związku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2018.99 z późn. zm) oraz pkt 1 i 2 udzielonego upoważnienia Nr 64/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Min.Obr.Nar. poz. 341), ustala się: Decyzją nr 63/ DWSZdr Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017r. powołanie rady społecznej 10.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w następującym składzie:

członkowie – przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej:

Struktura zawodowa Rady Społecznej:

Rada społeczna rozpatruje i opiniuje wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638 z póź. zm.) i Statucie szpitala.

Rada społeczna jest organem :

Do zadań rady społecznej należy:

')