Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Rada Społeczna

Na podstawie art. 48 ust.1, 5 oraz ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z poźn. zm.), §2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz §3 ust. 1 decyzji Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 198 z późn. zm.) powołuje się radę społeczną 10.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w następującym składzie:

członkowie rady społecznej:

W skład Rady wchodzą:

Rada społeczna jest organem :

Do zadań rady społecznej należy:

')