Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Pacjent

INFORMATOR DLA PACJENTÓW 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY

Przyjęcie do szpitala

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak:

Przyjęcie Pacjenta następuje na parterze głównego budynku szpitala w Izbie Przyjęć, gdzie Rejestratorki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby. Przy Izbie Przyjęć funkcjonuje przebieralnia i depozyt ubraniowy gdzie Pacjent ma możliwość pozostawić swoje rzeczy osobistych (nie dotyczy przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze czy biżuteria).

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PACJENTÓW LECZONYCH w 10.WSzKzP SPZOZ w BYDGOSZCZY

Odwiedziny pacjentów

Godziny odwiedzin:

Od poniedziałku do piątku: 14:00 – 17:00

Soboty i niedziele: 10:00 – 17:00

W sytuacjach szczególnych (np. pożegnanie) termin odwiedzin ustalany jest indywidualnie.

Wypis Pacjenta ze szpitala

O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent dowiaduje się w dzień lub w przeddzień wypisu. Jeżeli Pacjent jest osobą pracującą zgłasza sekretarce medycznej lub pielęgniarce oddziałowej potrzebę otrzymania zwolnienia lekarskiego i dostarcza dowód osobisty oraz legitymację ubezpieczeniową z aktualną pieczątka i Numerem Identyfikacji Podatkowej zakładu pracy.
W dniu wypisu do godz. 10.00 Pacjent informuje pracownika gospodarczego danego oddziału, o konieczności odbioru swoich rzeczy osobistych z depozytu ubraniowego.

Opieka duszpasterska

Ksiądz Kapelan 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
ks. ppor. Jakub KUZIA tel. 667678298

Baza noclegowa dla osób odwiedzających chorego (Dom Medyka)

Kierownik Domu Medyka:
Aneta Mróz
tel. 261 41-62-19

Recepcja Domu Medyka:
tel. 261 41-62-20,  261 41-74-40  

PARKING:

REGULAMIN PARKINGU w 10.WSzKzP SPZOZ w BYDGOSZCZY

AKTY PRAWNE :

 1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 849 z późn. zm.) (pdf)

 2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 21 maja 2009 r.)(pdf)

 3. USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.  j. Dz. U. 2020 poz. 685) (pdf)

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655) żołnierze zawodowi zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.
  Tożsamym uprawnieniem objęci zostają także żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową.
PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

WNIOSKI :

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (143KB, PDF) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (240KB, PDF) OPŁATY ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ KOMENDANTA SZPITALA:

W każdy poniedziałek – godz. 12.00 – 14.00

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA:

ppłk lek. Piotr Karolak tel. 261 417 204
przyjmuje w czwartki w godz. od 11.00 do 11.30 w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

RZECZNIK PRAW PACJENTA:

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

biuro czynne poniedziałek – piątek  w godz. 8.00 – 18.00 oraz soboty 8.00 – 16.00

ul. Młynarska 46 5, 01-071 Warszawa

tel.: (22) 532 82 50, telefoniczna informacja pacjenta: 800 190 590

e- mail: kancelaria@rpp.gov.pl

KRAJOWA SIEĆ ONKOLOGICZNA

W związku z wejściem w życie Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dostępne są u Koordynatora ds. pacjenta onkologicznego Pani Anny Kardasiak w dni powszednie od 7:00 do 14:35, tel. 261 416 141, e-mail: a.kardasiak@10wsk.mil.pl

ZESPÓŁ ETYCZNY

W 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje Zespół Etyczny, który został powołany w celu rozwiązywania problemów natury etycznej dotyczących pacjentów i personelu. 

Skład Zespołu Etycznego w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ. 

W skład Zespołu Etycznego wchodzą osoby zatrudnione w 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, farmaceuta, radca prawny oraz psycholog. Zespół Etyczny współpracuje z osobą duchowną.

Zadania Zespołu Etycznego.
Do podstawowych zadań Zespołu Etycznego należy:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy, Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Kodeksu Etyki Zawodowej Farmaceutów.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych zgłaszanych przez personel Szpitala, pacjentów i ich rodziny.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych dotyczących relacji między personelem medycznym i pacjentami oraz między pracownikami Szpitala.

Zespół Etyczny rozpatruje między innymi problemy i zagadnienia dotyczące:

Wskazania do kontaktu z Zespołem Etycznym.

 1. Dostrzeżenie istniejącego problemu etycznego.
 2. Brak możliwości rozwiązania problemu etycznego w sposób satysfakcjonujących dla osób zainteresowanych.
 3. Chęć konstruktywnej współpracy w zakresie prac Zespołu Etycznego.

Kontakt z Zespołem Etycznym.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny może odbywać się przez:

 1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
  lub
 2. Zgłoszenie pisemne: F689 Wniosek do Zespołu Etycznego w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego i złożony w Kancelarii Szpitala. (Komenda Szpitala, II piętro, w godzinach pracy Kancelarii: 7:00-15:00).

Warunki formalne pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
 2. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 3. Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
 4. Opis problemu etycznego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku
Prawo złożenia wniosku do Zespołu przysługuje pacjentom, ich rodzinom, opiekunom prawnym, pracownikom Szpitala oraz innym osobom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem (np. wolontariusze).

Sposób rozpatrzenia wniosku
Zespół rozpatruje problemy i zagadnienia etyczne na wniosek Komendanta ( w przypadku problemów zgłaszanych przez pacjentów) lub na wniosek zainteresowanych stron ( dotyczy personelu).
Zespół Etyczny zbiera się w przypadku wpływu wniosku w pełnym składzie lub w składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu albo wskazaną osobę. Po obradach Zespołu Etycznego wydawana jest pisemna odpowiedź na wniosek.

WNIOSEK DO ZESPOŁU ETYCZNEGO – POBIERZ (17 KB, .doc)

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy na zdrowie ludzi i na środowisko za 2022 rok.

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. W jednostce organizacyjnej nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.

')