Wybierz język:
Czcionka
Kontrast

Pacjent

INFORMATOR DLA PACJENTÓW 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY

Przyjęcie do szpitala

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak:

Przyjęcie Pacjenta następuje na parterze głównego budynku szpitala w Izbie Przyjęć, gdzie Rejestratorki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby. Przy Izbie Przyjęć funkcjonuje przebieralnia i depozyt ubraniowy gdzie Pacjent ma możliwość pozostawić swoje rzeczy osobistych (nie dotyczy przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze czy biżuteria).

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PACJENTÓW LECZONYCH w 10.WSzKzP SPZOZ w BYDGOSZCZY – POBIERZ

Wypis Pacjenta ze szpitala

O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent dowiaduje się w dzień lub w przeddzień wypisu. Jeżeli Pacjent jest osobą pracującą zgłasza sekretarce medycznej lub pielęgniarce oddziałowej potrzebę otrzymania zwolnienia lekarskiego i dostarcza dowód osobisty oraz legitymację ubezpieczeniową z aktualną pieczątka i Numerem Identyfikacji Podatkowej zakładu pracy.
W dniu wypisu do godz. 10.00 Pacjent informuje pracownika gospodarczego danego oddziału, o konieczności odbioru swoich rzeczy osobistych z depozytu ubraniowego.

Godziny odwiedzin

od poniedziałku do soboty w godzinach 14.00 – 17.00

niedziela i święta 10.00 – 17.00

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii :
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14.00 – 17.00

W zależności od stanu zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika (ordynatora) oddziału mogą odbywać się w innych godzinach.

Opieka duszpasterska

Ksiądz Kapelan 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
ks. mjr Tomasz KOCZY 

Baza noclegowa dla osób odwiedzających chorego (Dom Medyka)

Kierownik Domu Medyka:
Aneta Mróz
tel. 261 41-62-19

Recepcja Domu Medyka:
tel. 261 41-62-20,  261 41-74-40  

AKTY PRAWNE :

 1. USTAWA z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1127) (pdf)

 2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 21 maja 2009 r.)(pdf)

 3. USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.  j. Dz. U. 2020 poz. 685) (pdf)

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA – POBIERZ

WNIOSKI :

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – POBIERZ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – POBIERZ

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ KOMENDANTA SZPITALA:

poniedziałek – godz. 12.00 – 14.00

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA:

ppłk lek. Piotr Karolak
przyjmuje w czwartki w godz. od 11.00 do 11.30 w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

RZECZNIK PRAW PACJENTA PSYCHIATRYCZNEGO


Pani Iwona Jagas

pełni obowiązki we wtorki  w godz. 8.00 – 16.00

w budynku administracji (pokój 3/124, piętro II)

lub na oddziale psychiatrycznym

Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

tel.: 261-417-385, 572-504-680, e- mail: i.jagas@rpp.gov.pl

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

ZESPÓŁ ETYCZNY

W 10. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje Zespół Etyczny, który został powołany w celu rozwiązywania problemów natury etycznej dotyczących pacjentów i personelu. 

Skład Zespołu Etycznego w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ. 

W skład Zespołu Etycznego wchodzą osoby zatrudnione w 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, farmaceuta, radca prawny oraz psycholog.
Zespół Etyczny współpracuje z osobą duchowną.

Zadania Zespołu Etycznego.
Do podstawowych zadań Zespołu Etycznego należy:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy, Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Kodeksu Etyki Zawodowej Farmaceutów.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych zgłaszanych przez personel Szpitala, pacjentów i ich rodziny.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i zagadnień etycznych dotyczących relacji między personelem medycznym i pacjentami oraz między pracownikami Szpitala.

Zespół Etyczny rozpatruje między innymi problemy i zagadnienia dotyczące:

Wskazania do kontaktu z Zespołem Etycznym.

 1. Dostrzeżenie istniejącego problemu etycznego.
 2. Brak możliwości rozwiązania problemu etycznego w sposób satysfakcjonujących dla osób zainteresowanych.
 3. Chęć konstruktywnej współpracy w zakresie prac Zespołu Etycznego.

Kontakt z Zespołem Etycznym.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny może odbywać się przez:

 1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zespol.etyczny@10wsk.mil.pl
  lub
 2. Zgłoszenie pisemne: F689 Wniosek do Zespołu Etycznego w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego i złożony w Kancelarii Szpitala. (Komenda Szpitala, II piętro, w godzinach pracy Kancelarii: 7:00-15:00).

Warunki formalne pisemnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
 2. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 3. Adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
 4. Opis problemu etycznego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku
Prawo złożenia wniosku do Zespołu przysługuje pacjentom, ich rodzinom, opiekunom prawnym, pracownikom Szpitala oraz innym osobom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem (np. wolontariusze).

Sposób rozpatrzenia wniosku
Zespół rozpatruje problemy i zagadnienia etyczne na wniosek Komendanta ( w przypadku problemów zgłaszanych przez pacjentów) lub na wniosek zainteresowanych stron ( dotyczy personelu).
Zespół Etyczny zbiera się w przypadku wpływu wniosku w pełnym składzie lub w składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu albo wskazaną osobę. Po obradach Zespołu Etycznego wydawana jest pisemna odpowiedź na wniosek.

WNIOSEK DO ZESPOŁU ETYCZNEGO – POBIERZ

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy na zdrowie ludzi i na środowisko za 2019 rok.

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. W jednostce organizacyjnej nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.

')