Służbę BHP stanowi wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio Komendantowi Szpitala. Pełni funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu realizacji, zapisanego w Kodeksie Pracy, obowiązku pracodawcy – ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy.


Zadania Służby BHP w Szpitalu to m.in.:

  • Kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
  • Sporządzanie i przedstawienie Komendantowi okresowych analiz stanu bhp;
  • Uczestnictwo w opracowywaniu układu zbiorowego, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp;
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
  • Udział w procesie identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy oraz ocenie ryzyka zawodowego;
  • Współpraca z Wydziałem Planowania i Szkolenia w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp;
  • Współdziałanie ze Społecznym Inspektorem Pracy oraz lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;
  • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp;
  • Popularyzacja tematyki bhp i ergonomii pracy.

Informacja dot. instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego

Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla praktykantów, wolontariuszy i stażystów odbywać się będzie 1 i 15 dnia każdego miesiąca. W sytuacji, gdy wymienione daty wypadają w dni wolne od pracy – instruktaże prowadzone będą w pierwszy dzień roboczy następujący po dniach wolnych. Przedmiotowe szkolenia odbywać się będą o godzinie 8.00 w sali dydaktycznej.

Główny specjalista ds. BHP

mgr Daria Włoch

tel. 261 416 225

Specjalista ds. BHP

inż. Katarzyna Szulc

tel. 261 416 225

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt