Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi został wyodrębniony z Pionu Ekonomiczno-Finansowego i zaczął funkcjonować jako samodzielny wydział w styczniu 2009 roku.


W skład Wydziału wchodzi 4 Sekcji, tj. Sekcja Zatrudnienia, Sekcja Płac, Sekcji Umów Cywilno-Prawnych oraz Sekcja Planowania i Szkolenia. Odpowiadają one za realizację polityki kadrowej Szpitala przede wszystkim poprzez przygotowywanie materiałów i ewidencji całokształtu spraw związanych z:

 • zatrudnieniem, zaszeregowaniem, przeszeregowaniem, awansowaniem i zwolnieniem pracownika oraz przestrzeganie w tym zakresie wymogów określonych w Kodeksie Pracy, przepisach wykonawczych oraz resortowych,
 • wynagrodzeniem pracowników m.in. sporządzaniem: list płac pracowników cywilnych, przelewów z wynagrodzeń oraz list dodatkowych należności np. nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów za urlop,
 • sporządzaniem oraz kontrolowaniem wykonywania świadczeń zawartych w umowach,
 • planowaniem działalności szkoleniowej oraz zabezpieczeniem procesu dydaktycznego.

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi działa głównie w oparciu o takie dokumenty normatywne jak:

 1.  Statut 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy zatwierdzony Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej /t. j. Dz.U.2011.711 z późn, zm./
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. 2019.1780 z późn. zm/
 4. Ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /t. j. Dz.U. 2020.1320 z późn. zm./.
 5. Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997r. /t. j. Dz.U. 2020.1325 z późn. zm./.
 6. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. /Dz.U. 2021.1133 z późn. zm./.
 7. Zakładowy Układ Zbiorowy.

Kierownik Sekcji Zatrudnienia

mgr Aneta Wiśniewska

tel. 261 417 377
e-mail: aneta.wisniewska@10wsk.mil.pl

Kierownik Sekcji Płac

mgr Agnieszka Wonsewicz

tel. 261 416 201
e-mail: a.wonsewicz@10wsk.mil.pl

Kierownik Sekcji Umów Cywilno-Prawnych

mgr Katarzyna Kaczmarek

tel. 261 417 059
e-mail: k.kaczmarek@10wsk.mil.pl

Kierownik Sekcji Planowania i Szkolenia

mgr Dariusz Sztalmirski

tel. 261 417 404
e-mail: d.sztalmirski@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt