Rada Społeczna

Na podstawie art. 48 ust.1, 5 oraz ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972) oraz pkt 5 lit. b udzielonego upoważnienia Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2024 r. powołuje się radę społeczną 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w następującym składzie:

 •  Mieczysław GOCUŁ – przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej 

członkowie rady społecznej:

 • Andrzej WIŚNIEWSKI – przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 •  Krzysztof MITRĘGA – przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 •  Piotr PIECHOCKI – przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 •  Andrzej JASIŃSKI – przedstawiciel wybrany przez Ministra Obrony Narodowej
 •  Maciej DĘBCZYŃSKI – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Damian JAGIELSKI – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W skład Rady wchodzą:

 • przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej
 • czterech przedstawicieli wybranych przez Ministra Obrony Narodowej
 • jeden przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 • jeden przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Rada społeczna jest organem :

 • inicjującym i opiniodawczym Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • doradczym Komendanta szpitala.

Do zadań rady społecznej należy:

 • Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;
  • przyznawania Komendantowi szpitala nagród;
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Komendantem
 • Przedstawianie Komendantowi szpitala wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
  • kredytów bankowych lub dotacji;
  • podziału zysku;
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
  • regulaminu organizacyjnego
 • Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 • Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt