Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Zamówień Publicznych organizuje i nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie udzielania zamówień publicznych.

W skład Sekcji wchodzą:

  • Specjalista Karolina Kornowska
  • Inspektor Barbara Choroszyńska
  • Starszy Referent Marta Sierek
  • Starszy Referent Paulina Kucharska

Zakres działalności

Czym się zajmujemy:

  • prowadzeniem postępowania przetargowe złożonych wniosków z Wydziałów i Pionów organizacyjnych Szpitala wg obowiązujących przepisów,
  • prowadzeniem Rejestr udzielonych zamówień publicznych dla zamówień o wartości przekraczających kwotę określoną w art. 2.1.1. ustawy prawo zamówień publicznych,
  • zbieraniem informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych o udzielonych zamówieniach o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2.1.1. ustawy,
  • udzielaniem wyjaśnień i opinii w zakresie zamówień Komendantowi i Kierownikom komórek organizacyjnych szpitala,
  • współpracą z Wydziałem Finansowo-Księgowym w zakresie przygotowania planu udzielania zamówień z planem finansowym Szpitala oraz w zakresie wnoszenia i zwrotu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • przygotowaniem i składa roczne sprawozdania z udzielonych zamówień.

p. o. Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych

Barbara Baranowska

tel. 261 417 364
e-mail: b.baranowska@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt