Sekcja Zarządzania Jakością

Nadrzędnym celem 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie jakościowym i etycznym, spełniając w sposób możliwie najlepszy potrzeby i oczekiwania Pacjentów. Sekcja Zarządzania Jakością stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Komendantowi Szpitala.

Uzyskane certyfikaty w dużej mierze wsparły działania naszego Szpitala w przygotowaniu i uzyskaniu statusu szpitala akredytowanego, przyznawanego przez Ministra Zdrowia, po przejściu pozytywnej weryfikacji wymagań standardów akredytacyjnych (obejmujących wszystkie dziedziny funkcjonowania Szpitala)przeprowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Sekcja Zarządzania Jakością realizuje zadania związane z:

 • Organizacją i nadzorem nad całokształtem działań związanych z realizacją wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania w szpitalu oraz standardów akredytacyjnych,
 • Promowaniem współudziału wszystkich pracowników w działaniu na rzecz poprawy jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności,
 • Koordynacją i planowaniem działań związanych z obszarem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz procesem akredytacji szpitala,
 • Współpracą ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania i akredytacji,
 • Koordynowaniem procesu akredytacyjnego,
 • Koordynowaniem procesu certyfikacji,
 • Kontrolą/audytowaniem komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania zasad systemów jakości, bezpieczeństwa żywności i wymagań standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia – „Program akredytacji – Szpitale”,
 • Kontrolą funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz znajomości i przestrzegania misji, polityki, standardów, procedur i instrukcji na wszystkich stanowiskach pracy,
 • Zarządzaniem, nadzorowaniem i zatwierdzaniem propozycji zmian procedur systemowych i dokumentacji operacyjnej,
 • Nadzorem nad pracami poszczególnych liderów procesów, koordynatorów obszarów akredytacyjnych i audytorów wewnętrznych,
 • Zarządzaniem grupą audytorów wewnętrznych,
 • Organizowaniem i zarządzaniem programami auditów wewnętrznych,
 • Inicjowaniem i nadzorowaniem działań korygujących po przeglądach, auditach i wynikach kontroli jakości,
 • Prowadzeniem szkoleń dla pracowników w zakresie wprowadzanych procedur i instrukcji systemowych,
 • Rozwojem i ciągłym doskonaleniem wdrożonego w szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Pełnomocnik Komendanta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Marlena Kotlarek
tel. 261 416 223

e-mail: marlena.kotlarek@10wsk.mil.pl

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt