10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, Działanie 12.2 „ Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym”, zrealizował projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-002/08 pt. „ Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych 10 WSK z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy poprzez zakup sprzętu medycznego dla intensywnej terapii ”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 13.09.2010 r. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, projekt został zrealizowany do 30 czerwca 2012r.

Wartość całkowita projektu – 13 624 761,06 PLN w tym:

– wartość dofinansowania z EFRR – 6 373 582,55 PLN

– wartość dofinansowania przez Ministra Zdrowia – 1 124 749,86 PLN

– wartość dofinansowania przez MON + wkład własny – 6 126 428,65 PLN

Celem projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, poprzez inwestycje w zakup specjalistycznej aparatury medycznej najnowszej generacji dla Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Celem projektu jest również zwiększenie dostępności specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa jakości świadczeń, w wyniku zakupu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, spełniającego europejskie standardy. Projekt wpłynie także na podniesienie dostępności i jakości świadczonych przez szpital usług. Ponadto przyczyni się bezpośrednio do poprawy efektywności świadczonych usług, w skali ponadregionalnej, co w efekcie pośrednio doprowadzi do poprawy stanu zdrowotności mieszkańców.

Główni odbiorcy projektu i użytkownikami infrastruktury to:

– osoby i mieszkańcy regionu i spoza regionu korzystający z usług szpitala,

– pracownicy Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

– przedstawiciele innych jednostek ochrony zdrowia współpracujących z 10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy ( np. konsultanci ),

– stażyści oraz lekarze specjalizujący się w anestezjologii i intensywnej terapii,

– pozostały personel szpitala.

Projekt ten dotyczy zakupu : sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia oddziału, sprzętu i urządzeń technicznych ( monitory , komputery ) oraz zakupu i instalacji systemu HIS.

W ramach projektu został zakupiony n/w sprzęt i aparatura medyczna:

 1. Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w granicach 21-100 % – 20 szt.
 2. Kardiomonitor modułowy z możliwością monitorowania EKG, SaO2, NIBP, temperatury, pomiaru RR metodą krwawą z funkcją pomiaru OCŻ, kapnografu, metaboliczny,
  tonometrii, potencjały słuchowe wywołane i EEG, spirometrii, BIS, hemodynamiczny ( rzut serca ) oraz SvO2 – 22 szt.
 3. Defibrylator dwufazowy z możliwością wykonania kardiowersji i stymulacji serca – 7 szt.
 4. Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 4 szt.
 5. Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym – 18 szt.
 6. Łóżko transportowe intensywnej terapii- 10 szt.
 7. Urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną typu PICCO – 3 szt.
 8. Aparat do znieczulenia ogólnego z możliwością monitorowania EKG, SaO2, NIBP, kapnografii, oddechu i temperatury, IBP z respiratorem anestetycznym
  i monitorem gazów anestetycznych – 6 szt.
 9. Moduły do pomiaru RR metodą krwawą – 22 szt.
 10. Przenośny monitor z możliwością monitorowania EKG, SaO2, NIBP, kapnografii, oddechu i temperatury – 5 szt.
 11. Pompa infuzyjna (strzykawkowa) – 199 szt.
 12. Pompa objętościowa (kroplówkowa) – 22 szt.
 13. Pompa żywieniowa – 22 szt.
 14. Pompa strzykawkowa z PCA – 20 szt.
 15. Aparat do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego – 3 szt.
 16. Monitor głębokości znieczulenia do monitorowania stanu mózgu z użyciem technologii BIS XP – 8 szt.
 17. Stacja dokująca pomp – 44 szt.
 18. Pokrywa stacji dokującej – 22 szt.
 19. Kolumna jednołóżkowa jednoramienna – 26 szt.
 20. Kolumna anestezjologiczna – 1 szt.
 21. Kolumna chirurgiczna – 1 szt.
 22. Wózek zabegowy – 22 szt.
 23. Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej (hemofiltracji i hemoperfuzji) – 2 szt.

Projekt współfinansowany są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt